Die beste Methode um Mandarin sprechen und schreiben zu lernen - einschließlich korrekter Aussprache, Pinyin, Beispielsatz, Strichreihenfolge und deutscher Bedeutung
WÖRTERBUCH

Han Trainer Wörterbuch Chinesisch - Deutsch

Dies ist eine Liste aller Vokabeln in diesem Wörterbuch (daher die lange Ladezeit...)

 

Dieses chinesisch-deutsche Wörterbuch ist in Bearbeitung. Mehr chinesische Begriffe, ein schöneres Webdesign etc. werden im Laufe der Zeit entstehen.
Was jetzt schon perfekt funktioniert: Lernen Sie Chinesisch mit unserem Vokabeltrainer!


Wortliste: (Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Browsers (Strg-F) oder nutzen Sie die Volltextsuche)

Pinyin (einfach)  Pinyin (mit Ton­zeichen)  Chine­sische Schrift­zeichen  Deutsche Hauptbedeutung
 
...zhiyi...zhīyī
之一
einer von ...
A
nach oben


aa

betonende Satzpartikel
aā

vorangestellter Partikel
Abalaqiya shanmaiĀbālāqìyà shānmài
阿巴拉契亚山脉
Appalachen
AbirangĀbíràng
阿比让
Abidjan
AbodingĀbódīng
阿伯丁
Aberdeen
AbuzhabiĀbù­zhābí
阿布扎比
Abu Dhabi
AdelaideĀdéláidē
阿德莱德
Adelaide
A'er­baniyaĀ'ĕrbāníyà
阿尔巴尼亚
Albanien
Aer­beisi shanmaiĀĕrbēisī shānmài
阿尔卑斯山脉
Alpen
AerbokejiĀĕrbókè­wjī
阿尔伯克基
Albuquerque
A'er­jiliyaĀ'ĕrjílìyà
阿尔及利亚
Algerien
AfuhanĀfù­hàn
阿富汗
Afghanistan
AgentingĀgēntíng­
阿根廷
Argentinien
aiāi

Trauer
aiāi

Ah!
aiāi

Staub
aiāi

in Reihenfolge
Ai senĀi sēn
埃森
Essen
aidaoāidào
哀悼
Beileid
AijiĀijí
埃及
Ägypten
aijināijìn
挨近
nahe (an etwas) herankommen
aiqiāiqì
哀泣
jammern
aiqiuāiqiú­
哀求
anflehen
AisaiebiyaĀisàiébĭyà
埃塞俄比亚
Äthiopien
aishangāishāng
哀伤
traurig
aisiāisī
哀思
Trauer
Aitena huoshanĀitènà huŏshān
埃特纳火山
Etna
AkenseĀkĕnsè
阿肯色
Arkansas
Ake­luo­bolisiĀkè­wluó­bōlìsī
阿克罗波利斯
Akropolis
Akong­jiaguashanĀkòng­jiāguāshān
阿空加瓜山
Aconcagua
Alabo BandaoĀlābó Bàndăo
阿拉伯半岛
Arabien
Alabo lianhe qiu­zhangguoĀlābó liánhé qiú­zhăngguó
阿拉伯联合酋长国
Vereinigte Arabische Emirate
AlamutuĀlāmùtú
阿拉木图
Almaty
AlasijiaĀlāsījiā
阿拉斯加
Alaska
AlingdunĀlíngdùn
阿灵顿
Arlington
AlikanteĀlìkăntè
阿利坎特
Alicante
AlubaĀlŭbā
阿鲁巴
Aruba
AmanĀmàn
阿曼
Oman
AmusitedanĀmŭsītèdān
阿姆斯特丹
Amsterdam
anān

sicher
anān

Eukalyptus
anān

Ammoniak
anān

gut kennen
anān

Sattel
anchaānchā
安插
pflanzen
AndaluxiyaĀndálúxīyà
安达卢西亚
Andalusien
AndalüeĀndàlüè
安大略
Ontario
AndaoerĀndàoĕr
安道尔
Andorra
AndisishanĀndìsīshān
安第斯山
Anden
andunāndùn
安顿
arrangieren
anfangānfáng­
安防
Sicherheit
angāng

schmutzig
AngelaĀngēlā
安哥拉
Angola
AnguilaĀnguīlā
安圭拉
Anguilla
angzhangāngzhāng
肮脏
schmutzig
AnhuiĀnhuĭ
安徽
Anhui
anjingānjìng
安静
ruhig
AnkalaĀnkălā
安卡拉
Ankara
AnkeleijiĀnkè­wléijī
安克雷奇
Anchorage
AnnaĀnnà
安娜
Anna
AnnatuoliyaĀnnàtuōlìyà
安纳托利亚
Anatolien
anningānníng
安宁
friedlich
anpaiānpái
安排
organisieren
anquanānquán
安全
sicher
anquanzuoyiānquánzuòyĭ
安全座椅
Sicherheitssitz
anshuānshú
谙熟
(eine Fähigkeit) beherrschen
AnteweipuĀntèwèipŭ
安特卫普
Antwerpen
Antigua he babu­daĀntíguā hé bābù­dá
安提瓜和巴布达
Antigua und Barbuda
anwenānwĕn
安稳
ruhig und sicher
anzhiānzhì
安置
unterbringen
anzhuangānzhuāng
安装
installieren
AsandiĀsăndì
阿散蒂
Ashanti
Asaibai­jiangĀsàibài­jiāng
阿塞拜疆
Aserbaidschan
Asensong DaoĀsēnsōng Dăo
阿森松岛
Ascension
ayiāyí
阿姨
Tante
aiái

Krebs
aibianáibiàn
癌变
Krebsgeschwür
angáng

hoch halten
angguiángguì
昂贵
teuer
aoáo

schmoren
aoáo

hochfliegen
aoáo

reisen
aojianáojiān
熬煎
Folter
aoxiangáoxiáng
翱翔
(durch die Lüfte) schweben
aoyouáoyóu
遨游
umherreisen
aiăi

klein
aixiaoăixiăo
矮小
winzig
aoăo

Jacke
aà

ah!
aiài

Liebe
aiài

düster
aiài

behindern
aiài

Beifuß
aiài

eng
Ai’er­lanÀi’ĕrlán
爱尔兰
Irland
AibotaÀibótă
艾伯塔
Alberta
AidingbaoÀidīngbăo
爱丁堡
Edinburgh
aiguoàiguó
爱国
patriotisch
aihaoàihào
爱好
Hobby
aihuàihù
爱护
beschützen
aimeiàimèi
暧昧
mehrdeutig
aimuàimù
爱慕
bewundern
aiqingàiqíng­
爱情
Liebe
AishaniyaÀishāníyà
爱沙尼亚
Estland
aixiàixī
爱惜
mit etwas sorgsam umgehen
aixinàixīn
爱心
lieben
anàn

Ufer
anàn

drücken
anàn

dunkel
anàn

Fall
anàn

düster
an'anàn'àn
暗暗
innerlich
anbianànbiān
岸边
Ufer
anbiaoànbiāo
岸标
Leuchtturm
andanàndàn
黯淡
düster
andaoàndào
暗道
geheimer Kanal
anfanànfàn
案犯
Verbrecher
anhaoànhào
暗号
geheimes Zeichen
anliànlì
案例
Fall
anmoànmó
按摩
massieren
anmoqiànmóqì
按摩器
Massagegerät
anmoyiànmóyĭ
按摩椅
Massagesessel
anshaànshā
暗杀
ermorden
anshiànshí
按时
rechtzeitig
anshiànshì
暗示
andeuten
anzhaoànzhào
按照
gemäß
anziànzì
暗自
innerlich
aoào

Stolz
aoào

tief
aoào

bereuen
aoào

Australien
Ao er­ liangÀo ĕr liáng
奥尔良
Orleans
Ao lin ba si shanÀo lín bā sī shān
奥林巴斯山
Olymp
AodaliyaÀodàlìyà
澳大利亚
Australien
Aode HeÀodé Hé
奥得河
oder
AodiliÀodìlì
奥地利
Österreich
AofenbaheÀofēnbāhè
奥芬巴赫
Offenbach
aohuiàohuĭ
懊悔
bereuen
AokelanÀokè­wlán
奥克兰
Oakland
aomanàomàn
傲慢
arrogant
AomenÀomén
澳门
Macao
aomiàomì
奥秘
tiefes Geheimnis
aonaoàonăo
懊恼
verärgert
aoshiàoshì
傲视
verachten
AosiluÀosīlù
奥斯陆
Oslo
AositingÀosītīng
奥斯汀
Austin
airenaìrén
爱人
Ehefrau
B
nach oben


baba

Satzpartikel für Vermutungen
ba

acht
ba

Mund
ba

an etwas festkleben
ba

eine duftende Pflanze
BabaduosiBābāduōsī
巴巴多斯
Barbados
BabilunBābílún
巴比伦
Babylon
Babu­ya XinjineiyaBābù­yà Xīnjĭnèiyà
巴布亚新几内亚
Papua-Neuguinea
Badahuosi Bādáhuòsī
巴达霍斯
Badajoz
BadengBādēng
巴登
Baden
Baer­gan bandaoBāĕrgān bàndăo
巴尔干半岛
Balkan
BafaliyaBāfálìyà
巴伐利亚
Bayern
BagedaBāgédá
巴格达
Bagdad
BahamaBāhāmă
巴哈马
Bahamas
BajisitanBājīsītăn
巴基斯坦
Pakistan
BalaguiBālāgūi
巴拉圭
Paraguay
baleibāléi
芭蕾
Ballett
BalemoBālèmò
巴勒莫
Palermo
BalesitanBālèsītăn
巴勒斯坦
Palästinensische Autonomiebehörde
BaliBālí
巴黎
Paris
Bali DaoBālí Dăo
巴厘岛
Bali
BalinBālín
巴林
Bahrein
Baliali QundaoBālìālí Qúndăo
巴利阿里群岛
Balearen
Baliya­duolideBālìyà­duōlìdé
巴利亚多利德
Valladolid
BamakeBāmăkē
巴马科
Bamako
banbān

drehen
banbān

bewegen
banbān

Fleck
banbān

(Schul-)Klasse
banbān

Art
BanamaBānámă
巴拿马
Panama
bangbāng

helfen
bangmangbāngmáng
帮忙
helfen
bangzhubāngzhù
帮助
helfen
Banjialuo­'er­Bānjiāluó­'ĕr
班加罗尔
Bangalore
banmabānmă
斑马
Zebra
banshoubānshŏu
扳手
Schraubenschlüssel
banzhangbānzhăng
班长
Klassensprecher
baobāo

einwickeln
baobāo

Topf
baobāo

Plazenta
baoguobāoguŏ
包裹
Paket
baokuobāokuò
包括
beinhalten
Basai'erBāsāi'ĕr
巴塞尔
Basel
Basailuo­naBāsàiluó­nà
巴塞罗那
Barcelona
BaxiBāxī
巴西
Brasilien
BaxiliyaBāxīlìyà
巴西利亚
Brasilia
bayuebāyuè
八月
August
baibái

weiß
baibanbáibăn
白板
(Schreib-)Tafel
baicaibáicài
白菜
Chinakohl
Bai'eluo­siBái'éluó­sī
白俄罗斯
Weißrussland
Baijin han junBáijīn hàn jùn
白金汉郡
Buckinghamshire
baijiubáijiŭ
白酒
Schnaps
BailandiBáilán­dì
白兰地
Brandy
baobáo

dünn
baobáo

Hagel
ba

halten
baibăi

stellen
baibăi

Zypresse
baibăi

hundert
bai­huodaloubăihuòdàlóu
百货大楼
Kaufhaus
bai­ke­ cidian­băikē cídiăn
百科词典
Lexikon
Baimuda QundaoBăimùdá Qúndăo
百慕达群岛
Bermuda-Inseln
banbăn

Brett
banbăn

Edition
banbăn

Steigung
banbenbănbĕn
版本
Version
bangbăng

Schulter
baobăo

erhalten
baobăo

Burg
baobăo

Schatz
baobăo

satt (sein)
baochibăochí
保持
(be-)wahren
baohubăohù
保护
beschützen
baohutaobăohùtào
保护套
Schutzjacke
BaojialiyaBăojiālìyà
保加利亚
Bulgarien
baowenbeibăowēnbēi
保温杯
Thermoskanne
baowenpingbăowēnpíng
保温瓶
Thermosflasche
baoxianhebăoxiānhé
保鲜盒
Frischhaltedose
baoxianbăoxiăn
保险
Versicherung
baoxiang­­­uibăoxiănguì
保险柜
Safe
baozhengbăozhèng
保证
garantieren
ba

Vater
ba

aufhören
ba

dominieren
bababàba
爸爸
Vater
bagongbàgōng
罢工
Streik
baibài­

sich vor jmdm. niederwerfen
baibài­

verlieren
bainianbài­nián­
拜年
(jemandem) ein frohes neues Jahr wünschen
banbàn

Partner
banbàn

halb
banbàn

sich herausputzen
banbàn

vermischen
banbàn

handeln
banfabànfă
办法
Methode
bangbàng

nahe
bangbàng

Stock
bangong­shibàngōngshì
办公室
Büro
bangwanbàngwăn
傍晚
Abenddämmerung
bantianbàntiān
半天
der halbe Tag
banyebànyè
半夜
Mitternacht
banzoubànzòu
伴奏
(musikalische) Begleitung
baobào

Zeitung
baobào

umarmen
baobào

explodieren
baobào

Leopard
baodaobàodào
报道
berichten
baogaobàogào
报告
Bericht
baomingbàomíng
报名
anmelden
baoqianbàoqiàn
抱歉
Entschuldigung
baoshangbàoshàng
报上
in der Zeitung
baoshebàoshè
报社
Zeitungsverlag
baozhabàozhà
爆炸
Explosion
baozhibàozhĭ
报纸
Zeitung
baozhubàozhú
爆竹
Feuerwerkskörper
beibēi

niedrig
beibēi

traurig
beibēi

Tasse
beibēi

Stele
Bei­ er­ genBēi ĕr gēn
卑尔根
Bergen
beibibēibĭ
卑鄙
gemein
beiguanbēiguān
悲观
pessimistisch
beishangbēishāng
悲伤
Trauer
beizibēizi
杯子
Glas
beibĕi

Norden
Bei­ an pu dun­Bĕi ān pŭ dùn
北安普顿
Northampton
beibianbĕibiān
北边
(im) Norden
beifangbĕifāng
北方
Nord
BeihaiBĕihăi
北海
Nordsee
BeihaidaoBĕihăidào
北海道
Hokkaido
BeijingBĕijīng
北京
Beijing
Bei­jing Dongwuyuan­Bĕijīng Dòngwùyuán­
北京动物园
Pekinger Zoo
Bei­jing KaoyaBĕijīng Kăoyā
北京烤鸭
Peking-Ente
Bei­jing Yuyan Xueyuan­Bĕijīng Yŭyán Xuéyuàn
北京语言学院
Pekinger Sprachinstitut
benbĕn

Zähleinheitswort (für gebundene Druckerzeugnisse)
Bendi zhi liBĕndì zhì lí
本地治里
Pondicherry
benlaibĕnlái
本来
ursprünglich
benlingbĕnlĭng
本领
Fähigkeit
benshibĕnshì
本市
örtlich
BenzhouBĕnzhōu
本州
Honshu
benzibĕnzi
本子
Heft
beibèi

doppelt
beibèi

vorbereiten
beibèi

Rücken
beibèi

von
beibèi

Kaurischnecke
beibèi

Generation
Bei lunBèi­ lún
贝伦
Belém
Bei­ xi te si jia dengBèi­ xī tè sī jiā dēng
贝希特斯加登
Berchtesgaden
Bei­er­fasiteBèi­ĕrfăsītè
贝尔法斯特
Belfast
Bei­er­gelaideBèi­ĕrgéláidé
贝尔格莱德
Belgrad
beifenbèifèn
备份
Backup
beihoubèihòu
背后
rücklings
Bei­jiaer­ HuBèi­jiāĕr Hú
贝加尔湖
Baikal (See)
BeiluteBèi­lŭtè
贝鲁特
Beirut
BeiningBèi­níng
贝宁
Benin
beisuobèisuŏ
被所
bei
beitaobèitào
被套
(Bett-)Deckenbezug
beixinbèixīn
背心
Weste
beizhaobèizhào
被罩
Bettbezug
beizibèizi
被子
Bettdecke
benbèn

dumm
bengbèng

Pumpe
bi

zwingen
binbīn

Strand
binbīn

Gast
Bin xi fa ni yaBīn xī fă ní yà
宾夕法尼亚
Pennsylvania
bingbīng

Soldat
bingbīng

Eis
bingbīng

Arekanuss
bingbaobīngbáo
冰雹
Hagel
bingchabīngchá
冰茶
Eistee
BingdaoBīngdăo
冰岛
Island
binggunerbīnggùner­
冰棍儿
Eis am Stiel
bingkuaibīngkuài
冰块
Eiswürfel
bingqilinbīngqílín
冰淇淋
Eiscreme
bingshanbīngshān
冰山
Eisberg
binguanbīnguăn
兵官
Hotel
bingxiangbīngxiāng
冰箱
Kühlschrank
bingxiebīngxié­
冰鞋
Schlittschuh(e)
binyubīnyŭ
宾语
Objekt
bi

Nase
BiletuoliyaBílètuólìyà
比勒陀利亚
Pretoria
BisaBísà
比萨
Pisa
bizibízi
鼻子
Nase
bi

jene
bi

im Vergleich mit
bi

Stift
bi

verachten
BideBĭdé
彼得
Peter
Bi'ersenBĭ'ĕrsēn
比尔森
Pilsen
bihuabĭhuà
笔画
Strich
bijibenbĭjìbĕn
笔记本
Notebook
bijiben dian­nao­bĭjìbĕn diàn­năo
笔记本电脑
Notebook
bijiaobĭjiào
比较
Vergnügungspark
BiliBĭlĭ
比里
Billy
BilishiBĭlìshí
比利时
Belgien
bingbĭng

Griff
bingbĭng

halten
bingbĭng

runder, flacher Kuchen
bingganbĭnggān
饼干
Keks
bisaibĭsài
比赛
Wettkampf
bitongbĭtŏng
笔筒
Stifteköcher
bi

Wand
bi

Geld
bi

müssen
bi

beenden
bi

Arm
bi

meiden
bi

schließen
bi

Oberschenkel
Bi er­ ba eBì ĕr bā è
毕尔巴鄂
Bilbao
bichubìchú
壁橱
Wandschrank
BiluBìlŭ
秘鲁
Peru
binbìn

Schläfe
bingbìng

auch
bingbìng

krank
bingfangbìngfáng­
病房
Krankenzimmer
bingjunbìngjūn
病菌
Keim
bingqiebìngqiĕ
并且
und
bingrenbìngrén
病人
Patient
bixubìxū
必须
müssen
biyaobìyào
必要
notwendig
biyebìyè
毕业
die Schule abschließen
biyuntaobìyùntào
避孕套
Kondom
bianbiān

weben
bianbiān

Seite
bianjibiānjí
编辑
herausgeben
biaobiāo

markieren
biaodianbiāodiăn
标点
Zeichensetzung
biaotibiāotí
标题
Überschrift
biaozhunbiāozhŭn
标准
Standard
biaozhun­chibiāozhŭnchĭ
标准尺
Messgerät
biaozhun­jianbiāozhŭnjiān
标准间
normales Zimmer
biaobiăo

Oberfläche
biaodabiăodá
表达
ausdrücken
biaogebiăogé
表格
Formular
biaoshibiăoshì
表示
anzeigen
biaoxianbiăoxiàn
表现
zeigen
biaoyangbiăoyáng
表扬
loben
biaoyanbiăoyăn
表演
aufführen
bianbiàn
便
bequem
bianbiàn

ändern
bianbiàn

erkennen
bianbiàn

Zopf
bianbiàn

überall
bianchengbiànchéng­
变成
sich in / zu etwas verwandeln
bianhuabiànhuà
变化
verändern
bianqianbiànqiān
便签
Notizzettel
bianxie­yinxiang­­­biànxié­yīnxiāng
便携音箱
tragbarer Lautsprecher
bianzibiànzĭ
辫子
Zopf
biebié­­

nicht (Imperativ)
biedebié­­de
别的
andere
bierenbié­­rén
别人
die anderen
bo

pellen
bo

senden
bo

Welle
bo

Glas
Bo HeBō Hé
波河
Po
BocitanBōcítăn
波茨坦
Potsdam
BoduoligeBōduōlígè
波多黎各
Puerto Rico
BoenBōēn
波恩
Bonn
BoerduoBōĕrduō
波尔多
Bordeaux
bofangbōfàng
播放
ausstrahlen
BogedaBōgēdà
波哥大
Bogota
BolanBōlán
波兰
Polen
bolibōlí
玻璃
Glas
BoliweiyaBōlìwéi­yà
玻利维亚
Bolivien
BoluoniyaBōluò­níyà
波洛尼亚
Bologna
BoshidunBōshìdùn
波士顿
Boston
Bosiniya Heisegewei­naBōsīníyà Hēisègēwéi­nà
波斯尼亚-黑塞哥维那
Bosnien und Herzegowina
botaobōtāo
波涛
Woge
boxuebōxuē
剥削
ausbeuten
bo

Onkel
bo

lebhaft
bo

reichhaltig
bo

kämpfen
bo

Genick
bo

Arm
BociwanaBócíwănà
博茨瓦纳
Botswana
BoerniBóĕrní
伯尔尼
Bern
bofubófù­
伯父
Onkel
bojibójī
搏击
Streik
Bolan­dengbaoBólán­dēngbăo
勃兰登堡
Brandenburg
BolinBólín
柏林
Berlin
BolihengBólìhéng
伯利恒
Bethlehem
BoliziBólìzī
伯利兹
Belize
BominghanBómínghàn
伯明翰
Birmingham
boshibóshì
博士
Doktor
Bosipulusi HaixiaBósīpŭlŭsī Hăixiá
博斯普鲁斯海峡
Bosphorus
bozibózi
脖子
Hals
bu keqibú kè­wqì
不客气
keine Ursache
bu­ yong­ xie­bú yòng­ xiè
不用谢
bitte schön
bucuobúcuò
不错
nicht schlecht
budanbúdàn
不但
nicht nur
bu­dan er­qiebúdàn érqiĕ
不但而且
nicht nur... sondern auch...
buduanbúduàn
不断
kontinuierlich
bushibúshì
不是
nicht sein
buxiebúxiè
不谢
nichts zu danken
buyaobúyào
不要
nicht
buyongbúyòng­
不用
nicht brauchen
buzhubúzhù
不住
wiederholt
bu

nicht
bu

(Baumwoll-) Tuch
bu

Angst haben
bu

Schritt
bu
簿
Heft
bu

Teil
Bu ai na wen tu laBù āi nà wén tú lā
布埃纳文图拉
Buenaventura
bu­ gandangbù­ găndāng
不敢当
ich fühle mich geschmeichelt
bu­ ke­ siyibù­ kĕ sīyì
不可思议
unglaublich
Bu lai meiBù lái méi
不来梅
Bremen
Bu li si tuo er­Bù lí sī tuō ĕr
布里斯托尔
Bristol
Bu lie ta niBù liè tă ní
不列塔尼
Bretagne
bu­ yue er­ tong­bù­ yuē ér tóng
不约而同
gleichzeitig
BudanBùdān
不丹
Bhutan
BudapeisiBùdápèisī
布达佩斯
Budapest
bude bubù­dé bù­
不得不
müssen
bufenbù­fèn
部分
Teil
buguanbù­guăn
不管
sich nicht um etwas kümmern
buguobù­guò
不过
aber
buhaoyisibù­hăoyìsi
不好意思
peinlich sein
BujinafasuoBùjīnàfăsuŏ
布基纳法索
Burkina Faso
bujinbù­jĭn
不仅
nicht nur
bujingqibù­jĭngqì
不景气
Depression
BujialesiteBùjiālèsītè
布加勒斯特
Bukarest
bujiubù­jiŭ
不久
bald
bukebù­kĕ
不可
kann nicht
BuladisilafaBùlādísīlāfā
布拉迪斯拉发
Bratislava
BulageBùlāgé
布拉格
Prag
BulangBùlăng
布朗
Brown
Bulangke­siBùlăngkè­wsī
布朗克斯
Bronx
Buleisilao­Bùléisīláo
布雷斯劳
Breslau
BulukelinBùlŭkè­wlín
布鲁克林
Brooklyn
BulusaierBùlŭsàiĕr
布鲁塞尔
Brüssel
burubù­rú
不如
nicht so gut wie
bushoubù­shŏu
部首
Radikal
butongbù­tóng
不同
verschieden
buxingbù­xíng­
不行
(Das) geht nicht
buxiebù­xié­
布鞋
Stoffschuh
Buyinuosi AilisiBùyínuòsī Àilìsī
布宜诺斯艾利斯
Buenos Aires
C
nach oben


ca

wischen
caicāi

raten
caicecāicè
猜测
vermuten
cancān

eintreten
cancān

Mahlzeit
cangcāng

Lager
cangcāng

grau
canguancānguān
参观
besuchen
cangyingcāngyĭng
苍蝇
Fliege
canjincānjīn
餐巾
Serviette
canjinzhicānjīnzhĭ
餐巾纸
Papierserviette
canjiacānjiā
参加
teilnehmen
canjucānjù
餐具
Geschirr und Besteck
cankaoshucānkăoshū
参考书
Nachschlagewerk
cantingcāntīng
餐厅
Restaurant
canyicānyĭ
餐椅
Stuhl (für den Esstisch)
canzancānzàn
参赞
Botschaftsrat
caochangcāochăng
操场
Sportplatz
caozuo xitong­cāozuò xìtŏng
操作系统
Betriebssystem
caxicāxĭ
擦洗
schrubben
caicái

gerade
caicái

Material
caicái

schneiden
caifengcáifeng
裁缝
Schneider
cailiaocáiliào
材料
Material
caipancáipàn
裁判
Schiedsrichter
cancán

sich schämen
cangcáng

verbergen
cankuicánkuì
惭愧
beschämt sein
caocáo

Trog
caicăi

Farbe
caicăi

pflücken
caipiaocăipiào­
彩票
Lotterie
caiqicăiqí
彩旗
bunte Fahne
caocăo

Gras
caoben­zhiwucăobĕnzhíwù
草本植物
Kraut
caodicăodì
草地
Wiese
caomeicăoméi
草莓
Erdbeere
caozitoucăozìtóu

Radikal (Gras bzw. Pflanzen)
caicài

Gemüse
caidancàidān
菜单
Speisekarte
caidaocàidāo
菜刀
Küchenmesser
caocào

ficken
cengcéng

Schicht
cengcéng

bereits
ce

Heft
ce

Toilette
ce

messen
ce

Plan
cesuocèsuŏ
厕所
Toilette
chachā

Gabel
chachā

einstecken
chaochāo

super
chaochāo

Banknote
chaoguochāoguò
超过
übertreffen
chaoshichāoshì
超市
Supermarkt
chatuchātú
插图
Illustration
chazichāzi
叉子
Gabel
chazuochāzuò
插座
Steckdose
chachá

beobachten
chachá

nachschlagen
chachá

Tee
Chaer­si dun­Cháĕrsī dùn
查尔斯顿
Charleston
chaguancháguăn
茶馆
Teehaus
chahucháhú
茶壶
Teekanne
chaichái

Brennholz
ChaijunCháijùn
柴郡
Cheshire
chajuchájù
茶具
Tee-Service
changcháng

probieren
changcháng

oft
changcháng

Darm
changcháng

lang
chang­chang­chángcháng
常常
regelmäßig
Changcheng­Chángchéng­
长城
die Chinesische Mauer
ChangchunChángchūn
长春
Changchun
changduanchángduăn
长短
Länge
ChangjiangChángjiāng
长江
Jangtsekiang
changlangchángláng
长廊
langer Flur
changqichángqī
长期
langfristig
ChangqiChángqí
长崎
Nagasaki
ChangshaChángshā
长沙
Changsha
chang­zhengchángzhēng
长征
Expedition
chaocháo

nach ... hin
chaocháo

Gezeiten
chaodaicháodài
朝代
Dynastie
ChaoxianCháoxiăn
朝鲜
Nordkorea
chawancháwăn
茶碗
Teetasse
chanchăn

produzieren
changchăng

Platz
changchăng

Fabrik
chanshengchănshēng
产生
entstehen
chaochăo

streiten
chaochăo

frittieren
chaojiachăojià
吵架
(sich) streiten
chachà

fehlen
chabuduochàbu­duō
差不多
fast
chanchàn

beichten
changchàng­

singen
changchàng­

reibungslos
chang gechàng­ gē
唱歌
(ein Lied) singen
changpianchàng­piàn
唱片
Scheibe
chang­xiao­shuchàng­xiāoshū
畅销书
Bestseller
chanhuichànhuĭ
忏悔
Beichte
chechē

Fahrzeug
chejianchējiān
车间
Abteilung
chekuchēkù
车库
Garage
chelachēlà
车蜡
Autowachs
chengchēng

bezeichnen
chepiaochēpiào­
车票
Fahrkarte
chezaichēzài
车载
im / am Fahrzeug montiert
chezhanchēzhàn
车站
Haltestelle
chezhan­dating­chēzhàn­dàtīng
车站大厅
Bahnhofshalle
chenchén

Staub
chenchén

Morgen
chenchén

sinken
chenchén

erklären
Chen YiChén Yì
陈毅
Chen Yi
chengchéng­

multiplizieren
chengchéng­

Stadt
chengchéng­

werden
chengchéng­

ertragen
chengchéng­

Orange
chengchéng­

Regel
chengchéng­

aufrichtig
chengbaochéng­băo
城堡
Burg
ChengduChéngdū
成都
Chengdu
chenggongchéng­gōng
成功
Erfolg
chengjichéng­jī
成绩
Errungenschaft
chengkechéng­kè­w
乘客
Passagier
chengsechéng­sè
橙色
orange
chengshichéng­shí
诚实
ehrlich
chengshichéng­shì
城市
Stadt
chengshuchéng­shú
成熟
reif
chengweichéng­wéi­
成为
werden
cheng­xuyuan­chéng­xùyuán­
程序员
Programmierer
chengyuchéng­yŭ
成语
Sprichwort
chengzuochéng­zuò
乘坐
mit ... reisen
chenshujuchénshùjù
陈述句
Aussagesatz
chensichénsī
冥想
Meditation
chenzhongchénzhòng
沉重
schwer
chechè

gänzlich
chedichèdĭ
彻底
gründlich
chenchèn

Unterwäsche
chengchèng

Waage
chenshanchènshān
衬衫
Hemd
chichī

essen
chi fanchī fàn
吃饭
essen
chijingchījīng
吃惊
überrascht werden
chichí

bewahren
chichí

Becken
chichí

spät
chidaochídào
迟到
sich verspäten
chixuqijianchíxùqījiān
持续期间
während
chixu­shijianchíxù­shíjiān
持续时间
Dauer
chichĭ

Lineal
chichĭ
齿
Zahn
chichì

Flügel
chichì

rot
Chidao JineiyaChìdào Jĭnèiyà
赤道几内亚
Äquatorial-Guinea
chongchōng

füllen
chongchōng

stürmen
chong­dian­qichōngdiàn­qì
充电器
Ladegerät
chongmanchōngmăn
充满
voll von
chong­qibangchōngqìbàng
充气泵
Pumpe (zum Aufblasen)
Chongsheng­­ DaoChōngshéng­ Dăo
冲绳岛
Okinawa
chong­yinfu­­wuchōngyìnfú­wù
冲印服务
Druckservice
chouchōu

herzlich
chou­shui­ matong­chōushuĭ mătŏng
抽水马桶
Spültoilette
chouyanchōuyān
抽烟
rauchen
chou­youyanjichōuyóuyānjī
抽油烟机
Dunstabzugshaube
chongchóng

hoch
chongchóng

Insekt
Chong ZhenChóng Zhēn
崇祯
(Kaiser) Chongzhen
chongqichóngqĭ
重启
neu starten
chongxinchóngxīn
重新
von vorn
chongzichóngzi
虫子
Insekt
chouchóu

Seide
chouzichóuzi
绸子
Seidenstoff
chongchŏng

vernarrt sein
chongwuchŏngwù
宠物
Haustier
chuchū

hinaus
chuchū

Präfix
chubanchūbăn
出版
veröffentlichen
chubanshechūbănshè
出版社
Verlag
chuchaichūchāi
出差
dienstlich verreisen
chufachūfā
出发
aufbrechen
chukouchūkŏu
出口
exportieren
chulaichūlái
出来
auftreten
chunchūn

Frühling
chunjiechūnjié
春节
Frühlingsfest
chunlianchūnlián
春联
Reimpaar zum Neujahrsfest
chuntianchūntiān
春天
Frühling
chuquchūqù
出去
hinausgehen
chushengchūshēng
出生
Geburt
chuxianchūxiàn
出现
auftauchen
chuyuanchūyuàn
出院
aus dem Krankenhaus kommen
chuzuchechūzūchē
出租车
Taxi
chuzuqichechūzūqìchē
出租汽车
Taxi
chuchú

Küche
chuchú

Schrank
chuchú

dividieren
chufangchúfáng­
厨房
Küche
chufang­ yong­juchúfáng­ yòng­jù
厨房用具
Küchengeräte
chufang­cheng­chúfáng­chèng
厨房秤
Küchenwaage
chulechúle
除了
außer
chule yiwaichúle yĭwài
除了以外
außer
chunchún

Lippe
chungaochúngāo
唇膏
Lippenstift
chushichúshī
厨师
Koch
chushijichúshījī
除湿机
Luftentfeuchter
chuxichúxī
除夕
Silvester
chuchŭ

ersparen
chuchŭ

klar
chuchŭ

Basis
chuwuxiang­­­chŭwùxiāng
储物箱
Aufbewahrungskiste
chuchù

Ort
chuchù

berühren
chumo pingchùmō píng
触摸屏
Touchscreen
chuanchuān

Fluss
chuanchuān
穿
anziehen
chuan maluchuān mălù
穿马路
überqueren
chuangchuāng

Fenster
chuanghuchuānghu
窗户
Fenster
chuangkouchuāngkŏu
窗口
Schalter
chuang­lianchuānglián
窗帘
Vorhang
chuanchuán

Schiff
chuandanchuándān
传单
Flugblatt
chuangchuáng­

Bett
chuangdanchuáng­dān
床单
Bettlaken
chuang­dian­chuáng­diàn­
床垫
Matratze
chuang­shang yong­pinchuáng­shàng yòng­pĭn
床上用品
Bettwäsche
chuangtouchuáng­tóu
床头
Kopfende (des Bettes)
chuang­toudengchuáng­tóudēng
床头灯
Nachttischlampe
chuang­touguichuáng­tóuguì
床头柜
Nachttisch
chuantongchuántŏng
传统
Tradition
chuanzhenchuánzhēn
传真
Fax
chuanzhenjichuánzhēnjī
传真机
Fax
chuanchuăn

keuchen
chuangchuàng

erschaffen
chuangzaochuàngzào
创造
(er-)schaffen
chuichuī

blasen
chuichuí

(nach unten) hängen
chuichuí

hämmern
chuizichuízi
锤子
Hammer
ci

Porzellan
ci

Magnet
ci

dornige Hecke
ci

Wort
ci

kündigen
cidaicídài
磁带
Kassette
cidiancídiăn
词典
Wörterbuch
cihuicíhuì
词汇
Wortschatz
ciqicíqì
瓷器
Porzellan
ciyucíyŭ
词语
Wort
cizhicízhí
辞职
zurücktreten
ci

dies
ci

stechen
ci

mal
congcōng

intelligent
congmingcōngming
智明
intelligent
congcóng

von
cong...daocóng...dào
从到
von...nach...
cong...laicóng...lái
从...来
aus ... kommen
cong...qicóng...qĭ
从起
von...anfangen
congcicóngcĭ
从此
von ... an
congjucóngjù
从句
Nebensatz
conglaicónglái
从来
immer
congqiancóngqián
从前
vorheriger
cu

dick
culucūlŭ
粗鲁
grob
cuncūn

Dorf
cunzicūnzi
村子
Dorf
cuxincūxīn
粗心
unachtsam
cuncún

einzahlen
cunchechucúnchēchù
存车处
Parkplatz
cunchu rongliangcúnchŭ róngliàng
存储容量
Speicherkapazität
cunchukacúnchŭkă
存储卡
Speicherkarte
cunchuqicúnchŭqì
存储器
Speicher
cunkuancúnkuăn
存款
Spareinlagen
cunzaicúnzài
存在
existieren
cu

Essig
cuncùn

Maßeinheit
cuicuì

knusprig
cuiruocuìruò
脆弱
zerbrechlich
cuocuò

falsch
cuocuò

feilen
cuodaocuòdāo
锉刀
Feile
cuowucuòwù
错误
Fehler
D
nach oben


dandān

rot
dandān

allein
dandān

auf den Schultern tragen
dancheng­piao­dānchéng­piào­
单程票
Einfachfahrkarte
dancidāncí
单词
Wort (als Teil des Wortschatzes)
DanfoDānfó
丹佛
Denver
dangdāng

als (...tätig sein)
dangdidāngdì
当地
lokal
dangniandāngnián­
当年
damals
dangrandāngrán
当然
sicherlich
dangshidāngshí
当时
damals
dangxindāngxīn
当心
vorsichtig sein
dangzuodāngzuò
当作
als
danjudānjù
单据
Quittung
DanmaiDānmài
丹麦
Dänemark
danrenfang­dānrénfáng­
单人房
Einzelzimmer
danrenpangdānrénpáng

Radikal (Menschen)
danrendānrèn
担任
eine Position innehaben
danshudānshù
单数
Singular
danxindānxīn
担心
sich Sorgen machen
daodāo

Messer
daozidāozi
刀子
mitnehmen
dayingdāyìng
答应
antworten
da

antworten
da

erreichen
Da ke taDá kē tā
达科他
Dakota
Da la siDá lā sī
达拉斯
Dallas
Da Ni YaDá Ní Yà
达尼亚
Tanja
daandáàn
答案
Antwort
DakaerDákāĕr
达喀尔
Dakar
DakaDákă
达卡
Dhaka
DamushitateDámŭshītătè
达姆施塔特
Darmstadt
da

schlagen
da baolingqiu­dă băolíngqiú­
打保龄球
brauchen
da bangqiu­dă bàngqiú­
打棒球
Basketball
da bingqiu­dă bīngqiú­
打冰球
Eishockey spielen
da dian­huadă diàn­huà
打电话
(jemanden) anrufen
da lanqiudă lánqiú­
打篮球
Basketball spielen
da wang­­qiu­dă wăngqiú­
打网球
Tennis spielen
dabandăbàn
打扮
sich herausputzen
dacuoledăcuòle
打错了
sich verwählt haben
dadongdădòng­
打动
berühren
dahuojidăhuŏjī
打火机
Feuerzeug
dakaidăkāi
打开
öffnen
dakongjidăkŏngjī
打孔机
Locher
dandăn

Galle
dangdăng

Fraktion
danxiaodănxiăo
胆小
ängstlich
daodăo

umkippen
daodăo

leiten
daodăo

Insel
daodăo

beten
daodăo

treten
daogaodăogào
祷告
beten
daohangyidăohángyí
导航仪
Navigator
daoyandăoyăn
导演
Regie
daoyoudăoyóu
导游
Reiseführer
dapodăpò
打破
zerbrechen
daquandăquán
打拳
Schattenboxen
daraodărăo
打扰
stören
dasaodăsăo
打扫
reinigen
dasuandăsuàn
打算
Beamter
dayindăyìn
打印
drucken
dayinjidăyìnjī
打印机
Drucker
dazhangdăzhàng
打仗
kämpfen
dazhendăzhēn
打针
eine Spritze bekommen
dazhedăzhé
打折
Rabatt geben
da

groß
Da chengDà chéng­
大城
Ayutthaya
DabanDàbăn
大阪
Osaka
dabiandàbiàn
大便
Stuhl (Kot)
Dabu­liedian­ DaoDàbù­lièdiān Dăo
大不列颠岛
Großbritannien
dachuang­fang­dàchuáng­fáng­
大床房
Zimmer mit Kingsize-Bett
dadidàdì
大地
Erde
dadiaodàdiào
大调
Dur
dagaidàgài
大概
vermutlich
dagedàgē
大哥
älterer Bruder
dahaidàhăi
大海
Meer
dahuidàhuì
大会
Hauptversammlung
daidài

Generation
daidài

mitnehmen
daidài

warten
daidài

tragen
daidài

Tasche
daibiaodàibiăo
代表
delegieren
daicidàicí
代词
Pronomen
daifudàifu­­
大夫
Arzt
daikuandàikuān
带宽
Bandweite
dailirendàilĭrén
代理人
Vertreter
daiqidedàiqìde
带器的
mit Sprudel
daishudàishŭ
袋鼠
Känguru
daitidàitì
代替
ersetzen
Daji lingDàjí líng
大吉岭
Darjeeling
dajiadàjiā
大家
alle
dalaoshudàlăoshŭ
打老鼠
Ratte
daliangdàliàng
大量
große Menge
daludàlù
大陆
Kontinent
damadàmá
大麻
Cannabis
DamashigeDàmăshìgé
大马士革
Damaskus
damaidàmài
大麦
Gerste
damendàmén
大门
Haustüre
dandàn

aber
dandàn

Geschoss
dandàn

Beginn
dandàn

geschmacklos
dandàn

Ei
dandàn

auf die Welt kommen, meist auf Menschen bezogen
Dan zeDàn zé
但泽
Danzig
Danao­tiangong­Dànào­tiāngōng
大闹天宫
Der Affe bringt den Himmel in Unordnung
danbaizhidànbáizhì
蛋白质
Eiweiß
dangdàng

angemessen
dangaodàngāo
蛋糕
Kuchen
daniangdànián­g
大娘
Tante
danshidànshì
但是
aber
daodào

ankommen
daodào

trauern
daodào

Weg
Dao ge la siDào gé lā sī
道格拉斯
Douglas
daochudàochù
到处
überall
daodadàodá
到达
ankommen
daodidàodĭ
到底
endlich
DaojiaoDàojiào
道教
Taoismus
daolidàolĭ
道理
Prinzip
daoludàolù
道路
Straße
daoqiandàoqiàn
道歉
entschuldigen
dashengdàshēng
大声
laut
dashidàshĭ
大使
Botschafter
dashiguandàshĭguăn
大使馆
Botschaft
datouzhendàtóuzhēn
大头针
Pinnwandnadel
daxiaodàxiăo
大小
Größe
daxuedàxué
大学
Universität
DayangzhouDàyángzhōu
大洋洲
Ozeanien
dayedàye
大爷
Onkel
dayidàyī
大衣
Mantel
dayuedàyuē
大约
ungefähr
daibiaotuandaìbiăotuán
代表团
Delegation
dede

Partikel
dede

Komplementpartikel
dede

Attributpartikel
de hende hĕn
得很
sehr
de shihoude shíhòu
的时候
während
dengdēng

Lampe
dengdēng

drucken
dengjiedēngjié
灯节
Laternenfest
dengjudēngjù
灯具
Lampen und Laternen
denglongdēnglong
灯笼
Laterne
dengtadēngtă
灯塔
Leuchtturm
de

bekommen
de

Tugend
de bingdé bìng
得病
krank werden
DebijunDébĭjùn
德比郡
Derbyshire
dedaodédào
得到
bekommen
DeerfeiDéĕrfĕi
德尔斐
Delphi
DeguoDéguó
德国
Deutschland
DekesasiDékè­wsàsī
得克萨斯
Texas
Delake­nsi shanmaiDélākĕnsī shānmài
德拉肯斯山脉
Drakensberg
Deleisidun­Délèisīdùn
德累斯顿
Dresden
deyidéyì
得意
selbstzufrieden
DeyuDéyú
德语
Deutsch (Sprache)
deidĕi

brauchen
dengdĕng

warten
dengdaidĕngdài
等待
warten
dengyudĕngyú
等于
(ist) gleich
di

niedrig
dingdīng

Erwachsener
dingdīng

Nagel
Ding YunDīng Yún
丁云
Ding Yun
diyindīyīn
低音
Bass
di

Feind
di

Nachname
di

Flöte
di

inspirieren
direndírén
敌人
Feind
disike­wuting­dísīkēwŭtīng
迪斯科舞厅
Diskothek
DitelüDítèlǜ
底特律
Detroit
dizidízi
笛子
(Bambus-)Flöte
di

Grund
Digelisi HeDĭgélĭsī Hé
底格里斯河
Tigris
dingdĭng

Zähleinheitswort (für Hüte, Mützen, Gegenstände mit einer Spitze)
dingdĭng

Ding (antikes chinesisches Gefäß, meist dreibeinig)
dixiadĭxià
底下
unten
di

Erde
di

Monarch
di

jüngerer Bruder
di

Präfix für Ordinalzahlen
di

Blütenstiel
di

übergeben
Di po lei liDì pò léi lí
蒂珀雷里
Tipperary
Di wenDì wèn
帝汶
Timor
dibandìbăn
地板
Fußboden
dididìdi
弟弟
jüngerer Bruder
difangdìfāng
地方
Ort
DilanaDìlānà
地拉那
Tirana
DiliboliDìlíbōlí
的黎波里
Tripoli
dilidìlĭ
地理
geographische Verhältnisse
dilixuedìlĭxué
地理学
Geographie
DiluoerDìluó­ĕr
蒂罗尔
Tirol
dimiandì­miàn­
地面
Boden
dingdìng

stabil
dingdìng

bestellen
dingjindìngjīn
定金
Anzahlung
dingpiao­dandìngpiào­dān
订票单
Reservierungsformular
dingyudìngyŭ
定语
Attribut
dingzuodìngzuò
定做
auf Bestellung anfertigen
diqiudìqiú­
地球
(der Planet) Erde
diqudìqū
地区
Region
ditandìtăn
地毯
Teppich
ditiedìtiĕ
地铁
U-Bahn
ditudìtú
地图
(Land-)Karte
dixingdìxíng­
地形
Geländeverhältnisse
dixiashidìxiàshì
地下室
Keller
diyidìyī
第一
erste
diyudìyù
地狱
Hölle
dizhendìzhèn
地震
Erdbeben
dizhidìzhĭ
地址
Adresse
dizhidìzhì
地质
Geologie
Dizhong HaiDìzhōng Hăi
地中海
Mittelmeer
diandiān

rütteln
diandiăn

Statut
diandiăn

Tropfen
dian­chaojidiănchāojī
点钞机
Zählmaschine
dianjidiănjī
点击
anklicken
dianxindiănxīn
点心
Snack
dianxingdiănxíng­
典型
typisch
dianzhongdiănzhōng
点钟
...Uhr
diandiàn­

Polster
diandiàn­

Laden
diandiàn­

Vorort
diandiàn­

Elektrizität
dianbaodiàn­bào
电报
Telegramm
dianbiaodiàn­biăo
电表
Stromzähler
dianchediàn­chē
电车
Straßenbahn
dianchidiàn­chí
电池
Batterie
dian­chuifengdiàn­chuīfēng
电吹风
Föhn
dianciludiàn­cílú
电磁炉
Induktionsherd
diandengdiàn­dēng
电灯
elektrisches Licht
dian­dong­chediàn­dòng­chē
电动车
elektrisches Fahrzeug
dian­dong­gong­judiàn­dòng­gōngjù
电动工具
elektrisches Werkzeug
dian­fanbaodiàn­fànbāo
电饭煲
Reiskocher
dian­fengshandiàn­fēngshàn
电风扇
Ventilator
diangongdiàn­gōng
电工
Elektriker
dianhuadiàn­huà
电话
Telefon
dianhuabudiàn­huàbù­
电话簿
Telefonbuch
dian­huahaomadiàn­huàhàomă
电话号码
Telefonnummer
dianhuakadiàn­huàkă
电话卡
Telefonkarte
dian­huating­diàn­huàtíng­
电话亭
Telefonzelle
dian­huaxiandiàn­huàxiàn
电话线
Telefonleitung
dianjitadiàn­jítā
电吉他
elektrische Gitarre
diannaodiàn­năo
电脑
Computer
dian­qi ji­shidiàn­qì jìshī
电气技师
Elektriker
dianretandiàn­rètăn
电热毯
Heizdecke
dianshidiàn­shì
电视
das Fernsehen
dianshijidiàn­shìjī
电视机
Fernseher
dian­shitai­diàn­shìtái
电视台
Fernsehsender
dian­shui­hudiàn­shuĭhú
电水壶
Wasserkocher
diantaidiàn­tái
电台
Rundfunksender
diantidiàn­tī
电梯
Aufzug
dianwandiàn­wán
电玩
Videospiel
dianxiandiàn­xiàn
电线
Draht
dian­yaliguodiàn­yālìguō
电压力锅
elektrischer Druckkochtopf
dianyingdiàn­yĭng
电影
Film
dian­ying­yuan­diàn­yĭngyuàn
电影院
Kino
dianyuandiàn­yuán­
电源
Energiequelle
dian­yuan­ shipeiqidiàn­yuán­ shìpèiqì
电源适配器
Stromadapter
dian­zicidian­diàn­zĭcídiăn
电子词典
elektronisches Wörterbuch
dianziqindiàn­zĭqín
电子琴
Keyboard
dianzishudiàn­zĭshū
电子书
elektronisches Buch
dian­ziyoujiandiàn­zĭyóujiàn
电子邮件
E-Mail
diaodiào

aufhängen
diaodiào

fallen
diaodiào

angeln
diaochadiàochá
调查
ermitteln
diaochuang­diàochuáng­
吊床
Hängematte
diaoyudiàoyú
钓鱼
angeln
diedié

Gericht
diedié

Schmetterling
diudiū

verlieren
dongdōng

Winter
dongdōng

Osten
dongbiandōngbiān
东边
(im) Osten
DongdiwenDōngdìwèn
东帝汶
Ost-Timor
dongfangdōngfāng
东方
Osten
DongjingDōngjīng
东京
Tokyo
dongtiandōngtiān
冬天
Winter
dongxidōngxi
东西
Sache
doudōu

alle
dongdŏng

verstehen
dongdedŏngdé
懂得
verstehen
dongdòng­

frieren
dongdòng­

sich bewegen
dongcidòng­cí
动词
Verb
dong­huapiandòng­huàpiān
动画片
Zeichentrickfilm
donglidòng­lì
动力
(Antriebs-)Kraft
dongshoudòng­shŏu
动手
zur Arbeit gehen
dongwudòng­wù
动物
Tier
dong­wuyuan­dòng­wùyuán­
动物园
Zoo
dongzuodòng­zuò
动作
Aktion
doudòu

Höhlung
doudòu

Bohne
doudòu

verleiten
doudòu

Kampf
doufudòufu­­
豆腐
Tofu
douhaodòuhào
逗号
Komma
doujiangjidòujiāngjī
豆浆机
Sojamilch-Maschine
douzhengdòuzhēng
斗争
Auseinandersetzung
du

beaufsichtigen
DubolinDūbólín
都柏林
Dublin
DulingDūlíng
都灵
Turin
dundūn

aufrichtig
du

Gift
du

Graben
du

Kalb
du

allein
du

lesen
duchangdúchàng­
独唱
Solo (-gesang)
dukaqidúkăqì
读卡器
Kartenleser
dupindúpĭn
毒品
Drogen
dushudúshū
读书
lesen
duyiwuerdúyīwúèr
独一无二
einzigartig
du

blockieren
du

spielen
duchangdŭchăng
赌场
Casino
duchedŭchē
堵车
Verkehrsstau
du

Grad
du

Nachname
du

Bauch
Dubu­luo­fu­­nike­Dùbù­luó­fūníkè­w
杜布罗夫尼克
Dubrovnik
dujiadùjià
度假
Ferien machen
dundùn

anhalten
duzidùzi
肚子
Bauch
duanduān

aufrecht
duanduăn

kurz
duankuduănkù
短裤
kurze Hose
duanwaduănwà
短袜
Socken
duanxinduănxìn
短信
SMS
duanyuduănyŭ
短语
Phrase
duanduàn

abschneiden
duanduàn

Abschnitt
duanduàn

schmieden
duanlianduànliàn
锻炼
trainieren
duanluoduànluò­
段落
Absatz
duiduì

umwechseln
duiduì

richtig
duiduì

Mannschaft
dui buqiduì bù­qĭ
对不起
Entschuldigung
duihuaduìhuà
对话
Dialog
duijiangjiduìjiăngjī
对讲机
Funkgerät
duimianduìmiàn­
对面
gegenüber
duiwuduìwŭ
队伍
Kolonne
duixianduìxiàn
兑现
(einen Scheck) einlösen
duixiangduìxiàng­
对象
Freund(in)
duiyuduìyú
对于
bezüglich
duizhangduìzhăng
队长
Kapitän
duoduō

viel(e)
Duobage DaoDuōbāgē Dăo
多巴哥岛
Tobago
DuofoDuōfó
多佛
Dover
DuogeDuōgē
多哥
Togo
DuolunduoDuōlúnduō
多伦多
Toronto
duomeduōme
多么
wie (sehr)
duomeitiduōméitĭ
多媒体
Multimedia
Duominijia gong­heguoDuōmĭníjiā gòng­héguó
多米尼加共和国
Dominikanische Republik
Duonao HeDuōnăo Hé
多瑙河
Donau
DuonigeDuōnígē
多尼哥
Donegal
duoshaoduōshăo
多少
wie viel
duoduŏ

Zähleinheitswort (für Wolken und Blüten)
duoduò

träge
E
nach oben


enēn

Gefälligkeit
En de peiĒn dé péi
恩德培
Entebbe
eé

russisch
eé

Gans
EhaieÉhàié
俄亥俄
Ohio
EkelahemaÉkè­wlāhémă
俄克拉何马
Oklahoma
ElegangÉlègăng
俄勒冈
Oregon
EluosiÉluó­sī
俄罗斯
Russland
erér

Sohn
erér

und
erqieérqiĕ
而且
sondern auch
ershiérshì
而是
aber
ertongértóng
儿童
Kind
er­tong­duwuértóngdúwù
儿童读物
Kinderbuch
erziérzi
儿子
Sohn
erĕr

das
erĕr

Ohr
erduoĕrduo
耳朵
Ohr
erjiĕrjī
耳机
Kopfhörer
ermaiĕrmài
耳麦
Headset
ersaiĕrsāi
耳塞
Ohrstöpsel
eè

Katastrophe
eè

boshaft
eè

Nachname
eè
饿
hungrig
eè

Krokodil
EguaduoerÈguāduōĕr
厄瓜多尔
Ecuador
EliteliyaÈlìtèlĭyà
厄立特里亚
Eritrea
emoèmó
恶魔
Dämon
erèr

zwei
erhuèrhú
二胡
Erhu (Musikinstrument)
ershièrshí
二十
zwanzig
eryueèryuè
二月
Februar
eyuèyú
鳄鱼
Krokodil
F
nach oben


fa

senden
fabiaofābiăo
发表
veröffentlichen
fanfān

umdrehen
fangfāng

Rechteck
fangbianfāngbiàn
方便
angenehm
fangfafāngfă
方法
Methode
fangmianfāngmiàn­
方面
Hinsicht
fangxiangfāngxiàng­
方向
Richtung
fang­xiang­­­panfāngxiàng­pán
方向盘
Lenkrad
fanyifānyì
翻译
übersetzen
fanyijiafānyìjiā
翻译家
Übersetzer
fashaofāshāo
发烧
Fieber
fashengfāshēng
发生
geschehen
faxianfāxiàn
发现
entdecken
fayinfāyīn
发音
aussprechen
fazhanfāzhăn
发展
(sich) entwickeln
fa

fehlen
fa

fällen
fa

strafen
fakuanfákuăn
罚款
Geldstrafe
fanfán

gewöhnlich
fanfán

nerven
fanfán

komplex
Fan er­ dengFán ĕr dēng
凡尔登
Verdun
fangfáng­

Haus
fangfáng­

jmdm./etwas. vorbeugen
fang­dong­yefáng­dòng­yè
防冻液
Frostschutzmittel
fangjianfáng­jiān
房间
Zimmer
fang­jianhaofáng­jiānhào
房间号
Zimmernummer
fang­shairufáng­shaìrŭ
防晒乳
Sonnenschutzmilch
fangshuifáng­shuĭ
防水
wasserfest
fangyufáng­yù
防御
verteidigen
fangzifáng­zi
房子
Haus
fannaofánnăo
烦恼
besorgt
fantizifántĭzì
繁体字
Langzeichen
fa

Recht
faguanfăguān
法官
Richter
FaguoFăguó
法国
Frankreich
FalankefuFălánkè­wfú­
法兰克福
Frankfurt
falüfălǜ
法律
Gesetz
fanfăn

Gegenteil
fanfăn

Rückkehr
fandongfăndòng­
反动
reaktionär
fanduifănduì
反对
ablehnen
fanduidangfănduìdăng
反对党
Opposition
fangfăng
仿
imitieren
fangfăng
访
besuchen
fangfufăngfú­
仿佛
als ob
fangwenfăngwèn
访问
besuchen
fanshefănshè
反射
reflektieren
fanyingfănyìng
反应
reagieren
fanyingfănyìng
反映
widerspiegeln
Fashu BolinixiyaFăshŭ Bōlìníxīya
法属波利尼西亚
Französisch-Polynesien
Fashu GuiyanaFăshŭ Gūiyànà
法属圭亚那
Französisch-Guayana
FayuFăyŭ
法语
Französisch (Sprache)
famofàmó
发膜
Haarmaske
fanfàn

Sanskrit
fanfàn

beleidigen
fanfàn

Modell
fanfàn

Mahlzeit
FandigangFàndìgāng
梵帝冈
Vatikanstaat
fandianfàndiàn­
饭店
Restaurant
fangfàng

stellen
fang­ shujiafàng shŭjià
放暑假
Sommerferien haben
fang xinfàng xīn
放心
beruhigt sein
fang­baozhufàngbàozhú
放爆竹
böllern
fangjiafàngjià
房价
Urlaub haben
fangqifàngqì
放弃
verzichten
fanguanfànguăn
饭馆
Restaurant
fangxuefàngxué
放学
nach der Schule
fanhefànhé
饭盒
Brotdose
fanweifànwéi­
范围
Bereich
feifēi

Kaffee
feifēi

luxuriös
feifēi

nicht
feifēi

fliegen
feichangfēicháng
非常
äußerst
feijifēijī
飞机
Flugzeug
FeilübinFēilǜbīn
菲律宾
Philippinen
FeinikesiFēiníkè­wsī
菲尼克斯
Phönix
feixing­yuan­fēixíng­yuán­
飞行员
Pilot
FeizhouFēizhōu
非洲
Afrika
fenfēn

(ver-)teilen
fenfēn

zahlreich
fenfēn

Duft
fenbianlüfēnbiànlǜ
分辨率
Auflösung
fenbiefēnbié­­
分别
unterscheiden
fenfenfēnfēn
纷纷
einer nach dem anderen
fengfēng

Versiegelung
fengfēng

Gipfel
fengfēng

verrückt
fengfēng

Biene
fengfēng

üppig
fengfēng

(Messer-/Schwert)Spitze
fengfēng

Wind
fengfufēngfù­
丰富
reich
fengjingfēngjĭng
风景
Landschaft
fenglifēnglì
分离
scharf
fengmifēngmì
蜂蜜
Honig
fengmianfēngmiàn­
封面
Einband (eines Buches)
fengshoufēngshōu
丰收
Rekordernte
fengsufēngsú
风俗
Brauch
fengweifēngwèi
风味
typischer Geschmack
fengzhuan­gjifēngzhuāngjī
封装机
Versiegelungsmaschine
fenhaofēnhào
分号
Semikolon
fenjifēnjī
分机
Durchwahl
FenlanFēnlán
芬兰
Finnland
fenmingfēnmíng
分明
klar
fenxifēnxī
分析
Analyse
fenzhongfēnzhōng
分钟
Minute
fenzifēnzĭ
分子
Molekül
feiféi

fett
feizaoféizào
肥皂
Seife
fengféng

nähen
feifĕi

großer Literat
FeijiFĕijì
斐济
Fidschi
fenfĕn

Pulver
fenbifĕnbĭ
粉笔
Kreide
fencifĕncì
粉刺
Akne
fenhongfĕnhóng
粉红
rosa
feifèi

abschaffen
feifèi

Lunge
feifèi

Kosten
FeichengFèichéng­
费城
Philadelphia
feiliaofèiliào
废料
Abfall
feitiefèitiĕ
废铁
Altmetall
feiyanfèiyán
肺炎
Lungenentzündung
feiyongfèiyòng­
费用
Gebühr
fenfèn

Portion
fenfèn

sich anstrengen
fenfèn

Ärger
fo

Buddha
FodejiaoFódéjiăo
佛得角
Kap Verde
FojiaoFójiào
佛教
Buddhismus
Foluo­lunsaFóluó­lúnsà
佛罗伦萨
Florenz
FomengteFóméng­tè
佛蒙特
Vermont
foufŏu

verneinen
fouzefŏuzé
否则
andernfalls
fu

Ehemann
fu

Haut
fu

Fußrücken
furenfūren
夫人
Frau
fu

sich verbergen
fu

glauben an
fu

Zähleinheitswort (für Kunstwerke)
fu

nicht
fu

unterstützen
fu

Kleidung
fu

auf etwas. treiben
fu

Glück
fu

Symbol
Fu ji ni yaFú jí ní yà
弗吉尼亚
Virginia
fuhefú­hé
符合
genügen
Fuladiwosituoke­Fúlādíwòsītuōkè­w
符拉迪沃斯托克
Wladiwostok
FulaibaoFúlàibăo
弗赖堡
Freiburg
FuluolidaFúluó­lídá
佛罗里达
Florida
fuwufú­wù
服务
dienen
fuwuqifú­wùqì
服务器
Server
fuwutaifú­wùtái
服务台
Empfangsschalter
fuwuyuanfú­wùyuán­
服务员
Bedienung
fu

Palast
fu

verderben
fu

assistieren
fudaofŭdăo
辅导
Nachhilfe geben
fu

bezahlen
fu

lehren
fu

zweitrangig
fu

Frau
fu

reich
fu

Vater
fu

Unterleib
fu

wiederholen
fu

auf die Schulter nehmen
fu

Erdhügel
fu

anhängen
Fu shi shanFù shì shān
富士山
Fujiyama
Fucheng­ MenFùchéng­ Mén
阜成门
Fucheng Men
fucifù­cí
副词
Adverb
fudujifù­dújī
复读机
Verstärker
fujinfù­jìn
附近
nahe bei
fujianfù­jiàn
附件
Zubehörteil
funüfù­nǚ
妇女
Frau
fuqinfù­qīn
父亲
Vater
fushufù­shù
复数
Plural
fuxifù­xí
复习
wiederholen
fuyinfù­yìn
复印
kopieren
fuzafù­zá
复杂
kompliziert
fuzefù­zé
负责
die Verantwortung tragen
fuzhangfù­zhàng
付帐
(mit Scheck) bezahlen
G
nach oben


gaigāi

sollen
gangān

interferieren
gangān

süß
gangān
竿
Stange
gangān

Leber
ganbeigānbēi
干杯
Prost!
ganggāng

gerade
ganggāng

Grat
ganggāng

Hauptüberschriften
ganggāng

Wanne
ganggāng

Stahl
gangbigāngbĭ
钢笔
Füller
GangbiyaGāngbĭyà
冈比亚
Gambia
gangcaigāngcái
刚才
gerade eben
gangganggānggāng
刚刚
eben erst
Gangguo gong­heguoGāngguŏ gòng­héguó
刚果共和国
Kongo
gangqingāngqín
钢琴
Piano
Gangtie Xueyuan­Gāngtiĕ Xuéyuàn
钢铁学院
Beijing Eisen- und Stahl-Institut
ganhangānhàn
干旱
Dürre
ganjinggānjìng
干净
sauber
GansuGānsù
甘肃
Gansu
ganyijigānyījī
干衣机
Trockner
ganzaogānzào
干燥
trocken
gaogāo

Kuchen
gaogāo

Salbe
gaogāo

hoch
gao bao zhengāo băo zhēn
高保真
High Fidelity
Gao jia suoGāo jiā suŏ
高加索
Kaukasien
gaodagāodà
高大
hoch
gaodugāodù
高度
höchst
gaoer­fu­­qiu­gāoĕrfūqiú­
高尔夫球
Golf
gaojigāojí
高级
erstklassig
gaoxinggāoxìng
高兴
froh
gaigăi

verbessern
gaibiangăibiàn
改变
verändern
gaishangăishàn
改善
verbessern
gaizaogăizào
改造
ändern
gangăn

fühlen
gangăn

wagen
gangăn

einholen
gandaogăndào
感到
fühlen
gandonggăndòng­
感动
bewegen
ganggăng

Hafen
gangkougăngkŏu
港口
Hafen
ganjingănjĭn
赶紧
sich beeilen
ganjuegănjué
感觉
Gefühl
gankuaigănkuài
赶快
sich beeilen
ganmaogănmào
感冒
sich erkälten
ganqinggănqíng­
感情
Gefühl
gantanhaogăntànhào
感叹号
Ausrufezeichen
ganxianggănxiăng
感想
Eindruck
ganxiegănxiè
感谢
danken
gaogăo

erzeugen
gaigài

generell
gaigài

bedecken
gaigài

Kalzium
gairgàir
盖儿
Deckel
gangàn

tun
ganbugànbù­
干部
Kader
gaogào

berichten
gaosugàosu
告诉
mitteilen
ge

älterer Bruder
ge

Nachname
ge

Lied
ge

Achselgegend
Ge bi shamoGē bì shāmò
戈壁沙漠
Wüste Gobi
Ge lun buGē lún bù­
哥伦布
Kolumbus
GebenhagenGēbĕnhāgēn
哥本哈根
Kopenhagen
gebogēbo
胳膊
Arm
gecigēcí
歌词
Liedtext
gegegēge
哥哥
älterer Bruder
gejugējù
歌剧
Oper
GelunbiyaGēlúnbĭyà
哥伦比亚
Kolumbien
gengēn

Wurzel
gengēn

mit
gen yiqigēn yīqĭ
跟一起
zusammen mit
genbengēnbĕn
根本
grundlegend
genjugēnjù
根据
anhand
genqiangēnqián
跟前
vor
gequgēqŭ
歌曲
Lied
gergēr
歌儿
Lied
GesidalijiaGēsīdálíjiā
哥斯达黎加
Costa Rica
ge

Stil
ge

Diaphragma
ge

Kabinett
ge

Leder
ge

Skelett
Ge la na er­Gé lā nà ĕr
格拉纳尔
Granada
Ge lin wei­ zhiGé lín wēi zhì
格林威治
Greenwich
Ge luo­ zi niGé luò­ zī ní
格洛兹尼
Gronzy
gedougédòu
格斗
Ringkampf
GelasigeGélāsīgē
格拉斯哥
Glasgow
Gelenuobu­'er­Gélènuòbù­'ĕr
格勒诺布尔
Grenoble
GelinglanGélínglán
格陵兰
Grönland
GelinnadaGélínnàf;­dá
格林纳达
Grenada
gelougélóu
阁楼
Dachboden
GelujiyaGélŭjíyà
格鲁吉亚
Georgia
GeluositeGéluò­sītè
格洛斯特
Gloucester
gewaigéwài
格外
außergewöhnlich
geigĕi

geben
ge

Zähleinheitswort (für Personen)
ge

jeder
genggèng

mehr
gengjiagèngjiā
更加
mehr
gerengèrén
个人
Individuum
gexinggèxìng
个性
Individualität
gezhonggèzhŏng
各种
allerlei
gezigèzi
个子
Statur
gonggōng

bereitstellen
gonggōng

öffentlich
gonggōng

Arbeit
gonggōng

Palast
gonggōng

Arbeit
gonggōng

ehrerbietig
gonggōng

Attacke
gong­bao ji­dinggōngbăo jīdīng
宫保鸡丁
Gericht mit Hühnerfleisch
gongchanggōngchăng
工厂
Fabrik
gongchenggōngchéng­
工程
Projekt
gong­cheng­shigōngchéng­shī
工程师
Ingenieur
gongdigōngdì
工地
Baustelle
gongfengōngfēn
公分
Zentimeter
gongfugōngfu­­
功夫
Fähigkeit
gongfugōngfū
工夫
Kunstfertigkeit
gonggonggōnggòng­
公共
öffentlich
gong­gong­qichegōnggòng­qìchē
公共汽车
Bus
gong­hexinxigōnghèxīnxĭ
恭贺新禧
Frohes neues Jahr
gongjigōngjī
公鸡
Hahn
gongjingōngjīn
公斤
Kilogramm
gongjugōngjù
工具
Werkzeug
gong­juxiang­­­gōngjùxiāng
工具箱
Werkzeugkiste
gongkegōngkè­w
功课
Schularbeit
gongligōnglĭ
公里
Kilometer
gongpinggōngpíng
公平
gerecht
gongrengōngrén
工人
Arbeiter
gongsigōngsī
公司
Firma
gong­wenbaogōngwénbāo
公文包
Aktentasche
gong­wucanggōngwùcāng
公务舱
Business-Klasse
gong­wuyuan­gōngwùyuán­
公务员
Beschäftigte(r) im öffentlichen Dienst
gong­xueyuan­gōngxuéyuàn
工学院
technisches Institut
gongyegōngyè
工业
Industrie
gong­ye xuexiao­gōngyè xuéxiào
工业学校
technische Schule
gongyigōngyì
公益
Gemeinnützigkeit
gongyuangōngyuán­
公园
Park
gongzhugōngzhū
公猪
Eber
gongzhuangōngzhuàn­
公转
umkreisen
gongzigōngzī
工资
Lohn
gongzuogōngzuò
工作
Arbeit
gongzuorigōngzuòrì
工作日
Arbeitstag
gong­zuozhangōngzuòzhàn
工作站
Workstation (Computer)
gougōu

Haken
gougōu

Graben
gougŏu

Hund
gonggòng­

teilen
gonggòng­

Tribut
gong­chanzhuyigòng­chănzhŭyì
共产主义
Kommunismus
gongtonggòng­tóng
共同
zusammen
gougòu

genug
gougòu

bauen
gougòu

kaufen
goujiangòujiàn
构件
Bauelement
gouwugòuwù
购物
einkaufen
gu

schätzen
gu

Tante
gu

allein
gu

Schuld
gudangūdān
孤单
Einsamkeit
gufugūfù­
辜负
enttäuschen
gugugūgu
姑姑
Tante
gujigūjì
估计
abschätzen
gunianggūnian­g
姑娘
Mädchen
gu

altertümlich
gu

Oberschenkel
gu

Tal
gu

Knochen
gu

Trommel
Gu jinGŭ jìn
古晋
Kuching
GubaGŭbā
古巴
Kuba
GuboGŭbō
古波
Gubo
gudaigŭdài
古代
Antike
gudiangŭdiăn
古典
klassisch
gudian­yinyuegŭdiănyīnyuè
古典音乐
klassische Musik
gudianyuegŭdiănyuè
古典乐
klassische Musik
gugegŭgé
骨骼
Skelett
guligŭlì
鼓励
ermutigen
gungŭn

rollen
gupiaogŭpiào­
股票
Lager
guzhanggŭzhăng
鼓掌
applaudieren
gu

solide
gu

alt
gu

heuern
gu

betrachten
gugonggùgōng
故宫
die Verbotene Stadt
gujiangùjiàn
固件
Firmware
gujugùjū
故居
ehemaliger Sitz
gukegùkè­w
顾客
Kunde
gungùn

Stock
gunzigùnzĭ
棍子
Stock
gushigùshi
故事
Geschichte
gutai­ying­pangùtài­yìngpán
固态硬盘
SSD-Festplatte
guwengùwèn
顾问
Berater
guyigùyì
故意
Absicht
guyuangùyuán­
雇员
Angestellter
guzhanggùzhàng
故障
Störung
guzhugùzhŭ
雇主
Arbeitgeber
guaguā

schaben
guaguā

Melone
Guadeluo­puGuādéluó­pŭ
瓜德罗普
Guadeloupe
GuadimalaGuādì­mălā
危地马拉
Guatemala
guafengguāféng
刮风
windig
guanguān

Krone
guanguān

Staatsbedienstete
guanguān

Sicht
guanguān

schließen
guanbiguānbì
关闭
geschlossen
guanceguāncè
观测
Beobachtung (z.B. von Himmelskörpern)
guanchaguānchá
观察
beobachten
GuandaoGuāndăo
关岛
Guam
guangguāng

Licht
guangguāng

Blase
guanghuiguānghuī
光辉
Glanz
guangquguāngqū
光驱
optisches Laufwerk
guanjiguānjī
关机
deaktivieren
guanjianguānjiàn
关键
entscheidender Punkt
guanmenguānmén
关门
überweisen
Guan­ttanamowanGuāntănàmówān
关塔那摩湾
Guantanamo
guanxinguānxīn
关心
(sich um jemanden) kümmern
guanxiguānxì
关系
in Beziehung stehen
guanyuguānyú
关于
über
guanzhongguānzhòng
观众
Publikum
guaiguăi

kidnappen
guaiwanguăiwān
拐弯
abbiegen
guaizhangguăizhàng
拐杖
Krücke
guanguăn

Rohr
guanguăn

Halle
guangguăng
广
breit
Guang daoGuăng dăo
广岛
Hiroshima
guangboguăngbō
广播
senden
guang­boshiguăngbōshì
广播室
Funkraum
guang­boyuan­guăngbōyuán­
广播员
Rundfunksprecher
guang­chang­guăngchăng
广场
Platz
guangdaguăngdà
广大
ausgedehnt
GuangdongGuăngdōng
广东
Guangdong
guanggaoguănggào
广告
Werbung
GuangxiGuăngxī
广西
Guangxi
GuangzhouGuăngzhōu
广州
Guangzhou
guanliguănlĭ
管理
verwalten
guanlizheguănlĭzhĕ
管理者
leitender Beamter
guaguà

hängen
guadian­huaguàdiàn­huà
挂电话
auflegen (den Telefonhörer)
guahaoguàhào
挂号
sich einschreiben
guahaozhengguàhàozhèng
挂号证
Anmeldekarte
guaiguài

merkwürdig
guanguàn

verwöhnen
guanguàn

begießen
guanciguàncí
冠词
Artikel
guangguàng

bummeln
guanmuguànmù
灌木
Busch
guiguī

Jadetafel
guiguī

zurückkehren
guiguī

selten
guiguī

Regel
guiguī

Schildkröte
Gui nei siGuī nèi sī
圭内斯
Gwynedd
guidingguīdìng
规定
Festlegung
guilüguīlǜ
规律
Regelmäßigkeit
GuiyanaGuīyànà
圭亚那
Guyana
guiguĭ

Gleis
guidaoguĭdào
轨道
Umlaufbahn
guiguì

Schrank
guiguì

teuer
guitaiguìtái
柜台
Schalter
guixingguìxìng
贵姓
Wie heißen Sie?
GuiyangGuìyáng
贵阳
Guiyang
GuizhouGuìzhōu
贵州
Guizhou
guoguō

Stadtmauer
guoguō

Topf
Guo MoruoGuō Mòruò
郭沫若
Guo Moruo
guoluguōlú
锅炉
(Dampf-)kessel
guoguó

Land
guojiguójì
国际
international
guojiaguójiā
国家
Staat
guoguŏ

Frucht
guoguŏ

einwickeln
guojiangguŏjiàng
果酱
Marmelade
guoranguŏrán
果然
wirklich
guozhiguŏzhī
果汁
Obstsaft
guoguò

überqueren
guochengguòchéng­
过程
Prozess
guodaoguòdào
过道
Flur
guolaiguòlái
过来
herkommen
guominguòmĭn
过敏
Allergie
guoquguòqù
过去
Vergangenheit
H
nach oben


ha

Lachgeräusch
Hadesun HeHādésūn Hé
哈得孙河
Hudson (River)
HaerbinHāĕrbīn
哈尔滨
Harbin
hahahāhā
哈哈
haha
Halifake­siHālìfăkè­wsī
哈利法克斯
Halifax
Hami'er­dun­Hāmì'ĕrdùn
哈密尔顿
Hamilton
Hasake­sitanHāsàkè­wsītăn
哈萨克斯坦
Kasachstan
HatefudeHātèfú­dé
哈特福德
Hartford
HawanaHāwănà
哈瓦那
Havanna
haihái

Kind
haihái

noch
haishiháishì
还是
oder
haiyouháiyŏu
还有
außerdem
haiziháizi
孩子
Kind
hanhán

Kälte
hanhán

Familienname
hanhán

Kinn
hangháng

Nachname
hangháng

navigieren
hangbanhángbān
航班
Flugnummer
hangkonghángkōng
航空
Luftpost
HanguoHánguó
韩国
Süden
hangyehángyè
行业
Beruf
HangzhouHángzhōu
杭州
Hangzhou
hanjiahánjià
寒假
Winterferien
haoháo

langes Tierhaar
haoháo

Auster
haoháo

unbefangen
haobuháobù­
毫不
ganz und gar nicht
haohuafang­háohuáfáng­
豪华房
Luxus-Suite
haoyou niurouháoyóu niúròu
蚝油牛肉
Rindfleisch in Austernsoße
haihăi

Meer
haibaohăibào
海报
Poster
haibaohăibào
海豹
Seehund
HaidebaoHăidébăo
海德堡
Heidelberg
HaidiHăidì
海地
Haiti
haiguihăiguī
海龟
(Meeres-)Schildkröte
haimahăimă
海马
Seepferdchen
haishenhăishēn
海参
Seegurke
haishihăishī
海狮
Seelöwe
haitanhăitān
海滩
Strand
haiwang­­xing­hăiwáng­xīng
海王星
Neptun (Planet)
haixianhăixiān
海鲜
Meeresfrüchte
HaiyaHăiyá
海牙
La Hague
haiyanghăiyáng
海洋
Ozean
hanhăn

schreien
haohăo

gut
haochihăochī
好吃
lecker
haochuhăochù
好处
Vorteil
haokanhăokàn
好看
gutaussehend
HaolaiwuHăoláiwù
好莱坞
Hollywood
haolehăole
好了
Es ist gut so.
haotinghăotīng
好听
wohlklingend
haoxianghăoxiàng­
好像
scheinen
haihài

beschädigen
haihài

der zwölfte Erdzweig (Chinesische Astrologie)
haipahàipà
害怕
sich fürchten
haixiuhàixiū
害羞
scheu
hanhàn

trocken
hanhàn

Schweiß
hanhàn

Han-Dynastie
hanhàn

Schreibpinsel
Han nuo wei­Hàn nuò wēi
汉诺威
Hannover
HanbaoHànbăo
汉堡
Hamburg
HanchengHànchéng­
汉城
Seoul
HansiHànsī
汉斯
Hans
HanyuHànyŭ
汉语
Chinesisch
HanziHànzì
汉字
Chinesisches Schriftzeichen
haohào

Datum
haomahàomă
号码
Nummer
haoqihàoqí
好奇
neugierig
haozhaohàozhāo
号召
Anruf
he

trinken
heihēi

schwarz
heianhēiàn
黑暗
dunkel
heibanhēibăn
黑板
Tafel
heibancahēibăncā
黑板擦
Schwamm
Heilong JiangHēilóng Jiāng
黑龙江
Heilongjiang
HeisenHēisēn
黑森
Hessen
HeishanHēishān
黑山
Montenegro
Heisiting­siHēisītíng­sī
黑斯廷斯
Hastings
he

was
he

schließen
he

und
he

Fluss
he

Schachtel
he

Korn
HebeiHébĕi
河北
Hebei
hechanghéchàng­
合唱
Chor
hecheng­ cailiaohéchéng­ cáiliào
合成材料
Kunststoff
hechengqihéchéng­qì
合成器
Synthesizer
hechuanghéchuáng­
河床
Flussbett
hedenghédĕng
何等
was für ein
HefeiHéféi
合肥
Hefei
hegehégé
合格
qualifiziert sein
HelanHélán
荷兰
Niederlande
HenanHénán
河南
Henan
HeneiHénèi
河内
Hanoi
henghéng

konstant
henghéng

horizontal
Heng HeHéng Hé
恒河
Ganges
HengbinHéngbīn
横滨
Yokohama
hengxinghéngxīng
恒星
Fixstern
heshanghéshang
和尚
Mönch
heshihéshì
合适
passend
heyuejihéyuējī
合约机
vertragsgebundenes Telefon
hezihézi
盒子
Box
henhĕn

sehr
he

Last
he

feiern
he

großartig
HeerxinjiHèĕrxīnjī
赫尔辛基
Helsinki
honghóng

Flut
honghóng

rot
Hong HaiHóng Hăi
红海
das rote Meer
Hong HuHóng Hú
洪湖
Honghu See
hongchahóngchá
红茶
schwarzer Tee
HongdulasiHóngdūlāsī
洪都拉斯
Honduras
hongjiuhóngjiŭ
红酒
Rotwein
honglianhónglián
红莲
roter Lotus
honglüdenghónglǜdēng
红绿灯
Ampel
hongshuihóngshuĭ
洪水
Flut
hongyehóngyè
红叶
rotes Herbstlaub
houhóu

Affe
houzihóuzi
猴子
Affe
houhòu

warten
houhòu

dick
houhòu

hinter
houbeixiang­­­hòubèixiāng
后背箱
Kofferraum
houbianhòubiān
后边
hinten
houcheshihòuchēshì
候车室
Wartehalle
houhuihòuhuĭ
后悔
bereuen
houlaihòulái
后来
später
houmianhòumiàn­
后面
hinten
houshijinghòushìjìng
后视镜
Rückspiegel
houtianhòutiān
后天
übermorgen
houxuanrenhòuxuănrén
候选人
Kandidat
hu

an
hu

rufen
hu

plötzlich
hunhūn

heiraten
hunhūn

ohnmächtig
huranhūrán
忽然
plötzlich
huxihūxī
呼吸
atmen
hu

Kessel
hu

See
hu

Fuchs
hu

Paste
hu

nachlässig
hu

Schmetterling
HubeiHúbĕi
湖北
Hubei
hudiehúdié
蝴蝶
Schmetterling
hulihúli
狐狸
Fuchs
hunhún

trüb
hunhún

Seele
HunanHúnán
湖南
Hunan
hunshenhúnshēn
浑身
am ganzen Körper
hupohúpō
湖泊
Binnensee
hutonghútòng
胡同
Gasse
hu

Tiger
hu

gegenseitig
hu

Konto
hu

verteidigen
hufasuhùfàsù
护发素
Haarspülung
hufupinhùfūpĭn
护肤品
Hautpflegeprodukt
hufu­­shuang­hùfūshuāng
护肤霜
Hautcreme
hulianwang­­hùliánwăng
互联网
Internet
hushihùshi
护士
Krankenschwester
huwaiqicaihùwàiqìcái
户外器材
Outdoor-Ausrüstung
huxianghùxiāng
互相
gegenseitig
huzhaohùzhào
护照
Pass
huahuā

Blume
huachahuāchá
花茶
Blütentee
huanhuān

fröhlich
huanghuāng

hektisch
huanghuāng

Gegend zwischen Herz und Zwerchfell
huanghuangzhangzhanghuānghuangzhāngzhang
慌慌张张
panisch
huanyinghuānyíng­
欢迎
willkommen
huapinghuāpíng
花瓶
Vase
huarhuār
花儿
Blume
huayuanhuāyuán­
花园
(Blumen-)Garten
huahuá

ritzen
huahuá

glitschig
huahuá

China
huabanchehuábănchē
滑板车
Roller
huabinghuábīng
滑冰
Eis laufen
huabiaohuábiăo
华表
Marmorsäule
huaihuái
怀
Busen
HuaiemingHuáiémíng
怀俄明
Wyoming
huainianhuáiniàn
怀念
jemandem gedenken
huaiyihuáiyí
怀疑
zweifeln
huaiyunhuáiyùn
怀孕
schwanger
huanhuán

Ring
huanhuán

erwidern
huanghuáng

unschlüssig
huanghuáng

Kaiser
huanghuáng

gelb
Huang HeHuáng Hé
黄河
Gelber Fluss
huangdihuángdì
皇帝
Kaiser
huanghunhuánghūn
黄昏
Abenddämmerung
huangjinhuángjīn
黄金
Gold
huangyouhuángyóu
黄油
Butter
huanjinghuánjìng
环境
Umgebung
huaqiaohuáqiáo
华侨
Überseechinese
huaxuehuáxuĕ
滑雪
Ski fahren
huanhuăn

langsam
huanghuăng

Lüge
huangyanhuăngyán
谎言
Lüge
huanjiehuănjiĕ
缓解
entlasten
huahuà

ändern
huahuà

malen
huahuà

Äußerung
Hua shanHuà shān
华山
Hua Shan
huabanhuàbăn
画板
Schreibunterlage
huabaohuàbào
画报
Illustrierte
huaihuài

schlecht
huajiahuàjiā
画家
Maler
huajuhuàjù
话剧
Sprechtheater
huanhuàn

rufen
huanhuàn

magisch
huanhuàn

tauschen
huanxing­fu­­wuhuànxĭngfú­wù
唤醒服务
Weckdienst
huarhuàr
画儿
Bild
huashe­tianzuhuàshé­tiānzú
画蛇添足
den guten Effekt durch Hinzufügen überflüssiger Komponenten zerstören
huaxuehuàxué
化学
Chemie
huazhanhuàzhăn
画展
Kunstausstellung
huihuī

Abzeichen
huihuī

groß
huihuī

schwingen
huihuī

grau
huihuī

Glanz
huifuhuīfù­
恢复
sich erholen
huihuí

zurückkehren
huichenghuíchéng­
回程
Rückfahrt
huidahuídá
回答
antworten
huilaihuílái
回来
zurückkommen
huiquhuíqù
回去
zurückgehen
huitouhuítóu
回头
sich umdrehen
huiyihuíyì
回忆
sich erinnern
huihuĭ

bereuen
huihuĭ

zerstören
huihuaihuĭhuài
毁坏
zerstören
huihuì

annullieren
huihuì

Nachname
huihuì

Weisheit
huihuì

Treffen
huihuì

üppiges Wachstum
huihuahuìhuà
会话
Konversation
huikuanhuìkuăn
汇款
überweisen
Huilingdun­Huìlíngdùn
惠灵顿
Gummistiefel
huilühuìlǜ
汇率
Wechselkurs
huixinghuìxīng
彗星
Komet
huiyihuìyì
会议
Konferenz
huohuó

leben
huodonghuódòng­
活动
Aktivität
huopohuópō
活泼
lebhaft
huorhuór
活儿
Arbeit
huohuŏ

Partner
huohuŏ

Feuer
huochaihuŏchái
火柴
Streichhölzer
huochehuŏchē
火车
Zug
huochezhanhuŏchēzhàn
火车站
Bahnhof
huoguohuŏguō
火锅
Hot Pot
huohuasaihuŏhuāsāi
火花塞
Zündkerze
huojihuŏjì
伙计
Kollege
huoshanhuŏshān
火山
Vulkan
huotuihuŏtuĭ
火腿
Schinken
huoxinghuŏxīng
火星
Mars (Planet)
huozaihuŏzāi
火灾
Feuer
huohuò

oder
huohuò

erlangen
huohuò

Güter
huohuò

schnell
huodehuòdé
获得
erhalten
huozhehuòzhĕ
或者
oder
J
nach oben


ji

Müll
ji

Basis
ji

schlagen
ji

Maschine
ji

aufregen
ji

unförmige Perle
ji

über das Wasser ragender Felsen
ji

ansammeln
ji

Kehrblech
ji

Muskel
ji

Huhn
Ji erJī ĕr
基尔
Kiel
Ji er­ ke­n niJī ĕr kĕn ní
基尔肯尼
Kilkenny
jibajībā
鸡巴
Penis
jibenjībĕn
基本
elementar
jichangjīchăng
机场
Flughafen
jichujīchŭ
基础
Grundlage
jichuangjīchuáng­
机床
Werkzeugmaschine
jidanjīdàn
鸡蛋
Hühnerei
jidongjīdòng­
激动
aufgeregt
jidujiaojīdūjiào
基督教
Christentum
JiduoJīduō
基多
Quito
JifuJīfŭ
基辅
Kiew
jiguanjīguān
机关
Getriebe
jihujīhū
几乎
fast
jihuijīhuì
机会
Chance
jijinjījīn
基金
Fonds
jijijījí
积极
energisch
jijianjījiàn
击剑
fechten
jileijīlĕi
积累
anhäufen
jiliejīliè
激烈
intensiv
jimujīmù
积木
Baustein
jinjīn

heute
jinjīn

Tuch
jinjīn

chinesisches Pfund
jinjīn

Fähre
jinjīn

Muskel
jinjīn

Gold
Jinbabu­wei­Jīnbābù­wéi­
津巴布韦
Simbabwe
JinbianJīnbiān
金边
Phnom Penh
jingjīng

Hauptstadt
jingjīng

Kristall
jingjīng

Augapfel
jingjīng

Energie
jingjīng

via
jingjīng

Stängel
jingjīng

überraschen
jingcaijīngcăi
精彩
brillant
jingchangjīngcháng
经常
oft
JingduJīngdū
京都
Kyoto
jingguojīngguò
经过
durchlaufen
jingjijīngjì
经济
Wirtschaft
jingjicangjīngjìcāng
经济舱
Economy-Klasse
jingjixuejīngjìxué
经济学
Wirtschaft (-slehre)
jingjujīngjù
京剧
Beijing Oper
jinglijīnglĭ
经理
Manager
jinglijīnglì
经历
erfahren
jingshenjīngshén
精神
Sinn
jingyanjīngyàn
经验
Erfahrung
jinnianjīnnián­
今年
dieses Jahr
jinrongjīnróng
金融
Finanzen
JinshasaJīnshāsà
金沙萨
Kinshasa
jinshujīnshŭ
金属
Metall
JinsidunJīnsīdūn
金斯敦
Kingston
jintianjīntiān
今天
heute
jinxingjīnxīng
金星
Venus (Planet)
jipiaojīpiào­
机票
Flugticket
jiqijīqì
机器
Maschine
jiroujīròu
肌肉
Muskel
jiroujīròu
鸡肉
Hühnerfleisch
jiweijiujīwĕijiŭ
鸡尾酒
Cocktail
jixiangjīxiāng
机箱
Chassis
ji

sofort
ji

erreichen
ji

glückverheißend
ji

dringend
ji

extrem
ji

Level
ji

sammeln
ji

versammeln
JibutiJíbù­tí
吉布提
Dschibuti
Jier­ji­sisitanJíĕrjí­sīsītăn
吉尔吉斯斯坦
Kirgisistan
jiguangjíguāng
极光
Nordlicht
jihejíhé
集合
Zusammentreffen
jijiangjíjiāng
即将
bald
jilejíle
极了
extrem
JilibasiJílĭbāsī
基里巴斯
Kiribati
JilongpoJílóngpō
吉隆坡
Kuala Lumpur
jimangjímáng
急忙
eilig
jiqijíqí
极其
sehr
jiquanzhuyijíquánzhŭyì
极权主义
totalitäres System
jishijí­shí
及时
rechtzeitig
jishijí­shĭ
即使
selbst wenn
jitajítā
吉他
Gitarre
jitijítĭ
集体
Gruppe
jituanjítuán
集团
Block
ji

selbst
ji

wie viele
ji

voll mit Menschen
ji

Wirbelsäule
jidianjĭdiăn
几点
(um) wie viel Uhr
jinjĭn

nur
jinjĭn

eng
Ji'neiyaJĭ'nèiyà
几内亚
Guinea
jingjĭng

Brunnen
jingjĭng

Aussicht
jingjĭng

warnen
Jing ShanJĭng Shān
景山
Jing Shan
jingchajĭngchá
警察
Polizist
JingdezhenJĭngdézhèn
景德镇
Jingdezhen
jingjiejĭngjiè
警戒
Warnung
Jingshan Gongyuan­Jĭngshān Gōngyuán­
景山公园
Jingshan Park
jinji qing­kuang­jĭnjí qíng­kuàng­
紧急情况
Notfall
jinzhangjĭnzhāng
紧张
nervös
ji

Arzneimittel
ji

prostituieren
ji

Jahreszeit
ji

still
ji

abschicken
ji

Geschick
ji

da
ji

profitieren
ji

(zusammen-)binden
ji

Aufzeichnung
ji

Leistung
ji

fortsetzen
ji

Idee
ji

sich erinnern
ji

Zeichen
ji

Grenze
ji

sehr schnelles Pferd
jibuqijìbù­qì
计步器
Pedometer
jidejì­de
记得
sich an jemanden/etwas erinnern
jidujì­dù
季度
Vierteljahr
jigongjìgōng
技工
Facharbeiter
jihuajìhuà
计划
planen
jijingjìjìng
寂静
ruhig
jijiejìjié
季节
Jahreszeit
jilujìlù
记录
Aufnahme
jinjìn

befördern
jinjìn

aufbrauchen
jinjìn

verbieten
jinjìn

nah
jinjìn

eintreten
jinbujìnbù­
进步
sich verändern
jingjìng

Stärke
jingjìng

Grenze
jingjìng

Pfad
jingjìng

ehren
jingjìng

sauber
jingjìng

beenden
jingjìng

im Wettbewerb stehen
jingjìng

Spiegel
jingjìng

still
jingaijìngài
敬爱
respektieren und schätzen
jinghuaqijìnghuàqì
净化器
Luftreiniger
jingongjìngōng
进攻
angreifen
jingranjìngrán
竟然
unerwartet
jingshui­qijìngshuĭqì
净水器
Wasserreiniger
jingtoujìngtóu
镜头
(Kamera-)Objektiv
jinguanjìnguăn
尽管
obwohl
jingzhengjìngzhēng
竞争
konkurrieren
jingzhijìngzhĭ
静止
statisch
jingzhongjìngzhòng
敬重
respektieren
jingzijìngzi
镜子
Spiegel
jinianjìniàn
纪念
gedenken
jinkoujìnkŏu
进口
importieren
jinlaijìnlái
进来
hereinkommen
jinqujìnqù
进去
hineingehen
jinrujìnrù
进入
eintreten
jinxingjìnxíng­
进行
durchführen
jinzhijìnzhĭ
禁止
untersagen
jiranjìrán
既然
da
jishujìshù
技术
Technik
jisuanjìsuàn
计算
berechnen
jisuanjijìsuànjī
计算机
Computer
jisuanqijìsuànqì
计算器
Taschenrechner
jixujìxù
继续
fortsetzen
jiyuanjìyuàn
妓院
Freudenhaus
jizhejìzhĕ
记者
Journalist
jiajiā

plus
jiajiā

gut
jiajiā

Klammer
jiajiā

Familie
jiabanjiābān
加班
Überstunden
JiademanduJiādémăndū
加德满都
Kathmandu
JiadifuJiādífū
加的夫
Cardiff
Jia'er­gedaJiā'ĕrgèdá
加尔各答
Kalkutta
jiahuojiāhuŏ
家伙
Waffe
jiajujiājù
家具
Möbel
Jialajia­siJiālājiāsī
加拉加斯
Caracas
Jialebi HaiJiālèbí Hăi
加勒比海
Karibik
Jialifu­­niyaJiālìfú­níyà
加利福尼亚
Kalifornien
Jialong HeJiālóng Hé
加龙河
Garonne
jianjiān

gleichzeitig
jianjiān

fest
jianjiān

braten
jianjiān

überwachen
jianjiān

Schulter
jianjiān

schwierig
jianjiān

Zähleinheitswort (für Räumlichkeiten)
Jia'nadaJiā'nádà
加拿大
Kanada
Jia'naJiā'nà
加纳
Ghana
Jianali QundaoJiānàlì Qúndăo
加那利群岛
Kanarische Inseln
jianbangjiānbăng
肩膀
Schulter
jianchijiānchí
坚持
an etwas festhalten
jiangjiāng

bereit sein
jiangjiāng

(großer) Fluss
jiangjiāng

Brei
jiangjiāng

Grenze
jiangguojiāngguŏ
浆果
Beere
jianglaijiānglái
将来
Zukunft
jianguojiānguō
煎锅
Bratpfanne
jianguojiānguŏ
坚果
Nuss
JiangxiJiāngxī
江西
Jiangxi
jiankongjiānkòng­
监控
Monitor
jiankujiānkŭ
艰苦
mühsam
jianyujiānyù
监狱
Gefängnis
jianzhijiānzhí
兼职
Teilzeitjob
jiaojiāo

einreichen
jiaojiāo

lehren
jiaojiāo

Pfeffer
jiaojiāo

besorgt
jiaojiāo

Kleber
jiaojiāo

Banane
jiaojiāo

arrogant
jiaoaojiāoào
骄傲
arrogant
jiaodaijiāodài
胶带
Band
jiaohuanjijiāohuànjī
交换机
Schalter
jiaoliujiāoliú
交流
austauschen
jiaoshuijiāoshuĭ
胶水
Klebstoff
jiaotongjiāotōng
交通
Verkehr
jiaotong­dengjiāotōngdēng
交通灯
Ampel
jiaoxiang­­­yuejiāoxiăngyuè
交响乐
Symphonie
jiaoyijiāoyì
交易
verhandeln
JiapengJiāpéng
加蓬
Gabun
jiashenjiāshēn
加深
vertiefen
jiashiqijiāshīqì
加湿器
Luftbefeuchter
Jiatai­luo­niyaJiātài­luó­níyà
加泰罗尼亚
Katalonien
jiatingjiātíng­
家庭
Familie
jiating­ying­yuan­jiātíng­yĭngyuàn
家庭影院
Heimkino
jiaxiangjiāxiāng
家乡
Heimat
jiayouzhanjiāyóuzhàn
加油站
Tankstelle
jiajiá

Lanze
jiajiá

Wange
Jia naJiá nà
戛纳
Cannes
jiajiă

Schwindel
jiajiă

Rüstung
jianjiăn

schneiden
jianjiăn

Karte
jianjiăn

kontrollieren
jianjiăn

minus
jianjiăn

einfach
jianchajiănchá
检查
überprüfen
jiandanjiăndān
简单
einfach
jiandaojiăndāo
剪刀
Schere
jianfeijiănféi
减肥
abnehmen
jiangjiăng

Auszeichnung
jiangjiăng

sagen
jiangjinjiăngjīn
奖金
Prämie
jiangjiejiăngjiĕ
讲解
erläutern
jiangjieyuan­jiăngjiĕyuán­
讲解员
Reiseführer
jianglijiănglì
奖励
Belohnung
jiangzhuan­gjiăngzhuàn­g
奖状
Auszeichnung
jianpujiănpŭ
简朴
einfach und bescheiden
JianpuzhaiJiănpŭzhài
柬埔寨
Kambodscha
jianshaojiănshăo
减少
reduzieren
jiantizijiăntĭzì
简体字
Kurzzeichen
jianyanjiănyàn
检验
prüfen
jianzhijiănzhí
简直
direkt
jiaojiăo

mischen
jiaojiăo

Fuß
jiaojiăo

Ecke
jiaojiăo

Teigtasche
jiaobanjijiăobànjī
搅拌机
Mixer
jiaobujiăobù­
脚步
Schritt
jiaodianjiăodiàn­
脚垫
Bodenmatte
jiaozijiăozi
饺子
Jiaozi
jiashejiăshè
假设
voraussetzen
jiajià

Ferien
jiajià

Preis
jiajià

Regal
jiajià

Getreide
jiajià

fahren
jiagejiàgé
价格
Preis
jianjiàn

Zähleinheitswort (für Kleidung)
jianjiàn

gesund
jianjiàn

Schwert
jianjiàn

bauen
jianjiàn

allmählich
jianjiàn

Pfeil
jianjiàn

sehen
jianjiàn

betreten
jianjiàn

Taste
jiangjiàng

Soße
jiangjiàng

fallen
jiangdijiàngdī
降低
reduzieren
jiangyoujiàngyóu
酱油
Sojasoße
jianjianjiànjiàn
渐渐
schrittweise
jiankangjiàn­kāng
健康
gesund
jian­kang baoxianjiàn­kāng băoxiăn
健康保险
Krankenversicherung
jian­kangcheng­jiàn­kāngchèng
健康秤
Gesundheits-Wage
jian­kangjiancejiàn­kāngjiāncè
健康监测
Gesundheitsüberwachung
jianlijiànlì
建立
aufbauen
jianmianjiànmiàn­
见面
sich treffen
jianpanjiànpán
键盘
Tastatur
JianqiaoJiànqiáo
剑桥
Cambridge
jianshejiànshè
建设
konstruieren
jianyijiànyì
建议
Vorschlag
jianzhujiànzhù
建筑
bauen
jianzhushijiànzhùshī
建筑师
Architekt
jiaojiào

rufen
jiaojiào

lehren
jiaojiào

Keller
jiaojiào

vergleichen
jiaojiào

Sauerteig
jiaodaojiàodăo
教导
anweisen
jiaojujiàojù
教具
Unterrichtsutensilien
jiaolianjiàoliàn
教练
Trainer
jiaoshijiàoshì
教室
Klassenzimmer
jiaoshoujiàoshòu
教授
Professor
jiaosujiàosù
酵素
Ferment
jiaotangjiàotáng­
教堂
Kirche
jiaoyujiàoyù
教育
bilden
jiaozuojiàozuò
叫做
genannt werden
jiaqijiàqī
假期
Ferien
jiaqianjiàqián
价钱
Preis
jiazijiàzi
架子
Regal
jiejiē

(jemanden) abholen
jiejiē

Straße
jiejiē

Stufe
jie dian­huajiē diàn­huà
接电话
einen (Telefon-)Anruf erhalten
jiedaojiēdào
街道
Straße
jiejinjiējìn
接近
sich nähern
jiekoujiēkŏu
接口
Schnittstelle
jierenjiērén
接人
jemanden abholen
jieshoujiēshòu
接收
akzeptieren
jiexianyuan­jiēxiànyuán­
接线员
Telefonvermittlung
jiezhejiēzhe
接着
mit etwas fortfahren
jiejié

rauben
jiejié

schneiden
jiejié

schnell
jiejié

sauber
jiejié

Wimper
jiejié

Fest
jiejié

knüpfen
jiegoujiégòu
结构
Struktur
jieguojiéguŏ
结果
Ergebnis
jiehejiéhé
结合
kombinieren
jiehunjiéhūn
结婚
heiraten
Jieke­ gong­heguoJiékè­w gòng­héguó
捷克共和国
Tschechische Republik
jiemaojiémáo
睫毛
Wimper
jiemianrujiémiàn­rŭ
洁面乳
Gesichtsreiniger
jiemujiémù
节目
Programm
jierijiérì
节日
Feiertag
jieshujiéshù
结束
(be-)enden
jieyuejiéyuē
节约
sparsam
jiezoujiézòu
节奏
Rhythmus
jiejiĕ

Fräulein
jiejiĕ

trennen
jiefangjiĕfàng
解放
befreien
jiegujiĕgù
解雇
entlassen
jiejiejiĕjie
姐姐
ältere Schwester
jiejuejiĕjué
解决
lösen
jieshijiĕshì
解释
erklären
jiejiè

vorstellen
jiejiè

leihen
jiejiè

sich etwas. abgewöhnen
jiejiè

Grenze
jiecijiècí
介词
Präposition
jieshaojièshào
介绍
vorstellen
jiujiū

untersuchen
jiujiū

Taube
jiujingjiūjìng
究竟
eigentlich
jiujiŭ

lange Zeit
jiujiŭ

neun
jiujiŭ

Alkohol
jiubajiŭbā
酒吧
Bar
jiubeijiŭbēi
酒杯
Weinglas
jiuguanjiŭguăn
酒馆
Pub
jiuguijiŭguì
酒柜
Weinschrank
jiuyuejiŭyuè
九月
September
jiujiù

gleich
jiujiù

retten
jiujiù

Onkel mütterlicherseits
jiujiù

alt
jiuhuchejiùhùchē
救护车
Krankenwagen
jiujiujiùjiu
舅舅
Onkel
jiushijiùshì
就是
genau
jiushi...yejiùshì...yĕ
就是也
sogar wenn
jiusuanjiùsuàn
就算
selbst wenn
ju

wohnen
junjūn

Monarch
junjūn

gleich
junjūn

Pilz
junjūn

Armee
Jun shi tan dingJūn shì tăn dīng
君士坦丁
Constantine
juranjūrán
居然
es geht soweit, dass
ju

einengen
ju

Mandarine
ju

Mandarine
juzijúzi
桔子
Mandarine
juzijúzi
橘子
Mandarine
juzishuijúzishuĭ
桔子水
Orangenlimonade
ju

hochheben
jubanjŭbàn
举办
veranstalten
juxingjŭxíng­
举行
veranstalten
ju

Gerät
ju

Theaterstück
ju

Satz
ju

riesig
ju

ablehnen
ju

Beweis
ju

zusammenkommen
ju

Entfernung
ju

sägen
ju

Hurrikan
juchangjùchăng
剧场
Theater
judajùdà
巨大
gigantisch
jufengjùfēng
飓风
Hurrikan
juhaojùhào
句号
Punkt (Satzzeichen am Ende des Satzes)
jujuejùjué
拒绝
ablehnen
julijùlí
距离
Distanz
junjùn

Bezirk
juxingjùxíng­
句型
Satzbau
juyuanjùyuàn
剧院
Theater
juzijùzi
句子
Satz
juzijùzi
锯子
Säge
juejué

in Ohnmacht fallen
juejué

bestimmt
juejué

Adelsrang
juejué

aufgebraucht
juejué

fühlen
juedejuéde
觉得
meinen
juedingjuédìng
决定
entscheiden
jueshiyuejuéshìyuè
爵士乐
Jazzmusik
juexinjuéxīn
决心
Entschlossenheit
K
nach oben


ka

Kaffee
ka

Husten (Geräusch)
KabuerKābù­ĕr
喀布尔
Kabul
kafeikāfēi
咖啡
Kaffee
kafeiguankāfēiguăn
咖啡馆
Café
kafeijikāfēijī
咖啡机
Kaffeemaschine
kaikāi

öffnen
Kai mu ni ciKāi mŭ ní cí
开姆尼茨
Chemnitz
kai wanxiao­kāi wánxiào
开玩笑
scherzen
kaichekāichē
开车
Auto fahren
kaiguankāiguān
开关
Schalter
kaihuakāihuā
开花
blühen
kaihuarkāihuār
开花儿
blühen
kaihuikāihuì
开会
an einer Versammlung teilnehmen
kaijikāijī
开机
booten
KailuoKāiluó­
开罗
Kairo
kaimenkāimén
开门
übertreiben
KaipudunKāipŭdūn
开普敦
Kapstadt
kaishikāishĭ
开始
beginnen
kaiweicaikāiwèicài
开胃菜
Vorspeise
kaiweijiukāiwèijiŭ
开胃酒
Aperitif
kaixuekāixué
开学
Beginn eines neuen Schuljahres
kaiyankāiyăn
开演
eine Aufführung beginnen
KamailongKāmàilóng
喀麦隆
Kamerun
kankān

drucken
kankān

ertragen
Kan sa shiKān sà shì
堪萨市
Kansas
kangkāng

Gesundheit
Kang wo er­Kāng wò ĕr
康沃尔
Cornwall
KangniedigeKāngnièdígé
康涅狄格
Connecticut
ka

Karte
kachekăchē
卡车
Lastkraftwagen
Ka'er­jialiKă'ĕrjiālí
卡尔加里
Calgary
KalaqiKălāqí
卡拉奇
Karachi
kankăn

Grube
Kan pei laKăn péi lā
坎培拉
Canberra
KanteboleiKăntèbóléi
坎特伯雷
Canterbury
kaokăo

backen
kaokăo

prüfen
Kao wen chuiKăo wén chuí
考文垂
Coventry
kaolükăolǜ
考虑
bedenken
kaomian­baojikăomiàn­bāojī
烤面包机
Toaster
kaoqinjikăoqínjī
考勤机
Stempeluhr
kaoshikăoshì
考试
Prüfung
kaoxiangkăoxiāng
烤箱
Ofen
Kasabu­lankaKăsàbù­lánkă
卡萨布兰卡
Casablanca
kankàn

sehen
kan dian­shikàn diàn­shì
看电视
fernsehen
kan dian­ying­kàn diàn­yĭng
看电影
einen Film ansehen
kanbingkànbìng
看病
einen Arztbesuch machen
kanfakànfă
看法
Meinung
kangkàng

bekämpfen
kanglao­fang­zhoukànglăofáng­zhòu
抗老防皱
Antifalten
kangyanghuakàngyănghuà
抗氧化
Antioxidantien
kanjiankànjiàn
看见
sehen
kanlaikànlái
看来
es scheint (als ob)
kanshangqukànshàngqù
看上去
scheinen
kanshukànshū
看书
(ein Buch) lesen
kaokào

sich anlehnen
ke

Zähleinheitswort (für Bäume)
ke

Abteilung
KeerduowaKēĕrduōwă
科尔多瓦
Cordoba
Keer­nuoshanKēĕrnuòshān
科尔诺山
Corno
Kefu DaoKēfú­ Dăo
科孚岛
Korfu
ke­huanxiao­shuokēhuànxiăoshuō
科幻小说
Science-Fiction-Roman
KelinsiKēlínsī
科林斯
Corinth
Keliante­siKēliántè­sī
科连特斯
Corrientes
KelunKēlún
科伦
Köln
KelunpoKēlúnpō
科伦坡
Colombo
Keluo­laduoKēluó­lāduō
科罗拉多
Colorado
KemoKēmò
科莫
Como
KenakeliKēnàkè­wlí
科纳克里
Conakry
KetediwaKētèdíwă
科特迪瓦
Elfenbeinküste
KetuonuKētuōnŭ
科托努
Cotonou
Ketuopaxi ShanKētuōpàxī Shān
科托帕西山
Cotopaxi
KeweiteKēwēitè
科威特
Kuwait
Kexijia DaoKēxījiā Dăo
科西嘉岛
Korsika
kexuekēxué
科学
Wissenschaft
kexuejiakēxuéjiā
科学家
Wissenschaftler
ke

husten
kesoukésou
咳嗽
husten
ke

können
ke

durstig
keaikĕài
可爱
niedlich
kejiankĕjiàn
可见
es ist ersichtlich, dass
Kekou KeleKĕkŏu Kĕlè
可口可乐
Coca Cola
kelekĕlè
可乐
Cola
keliankĕlián
可怜
bemitleiden
kenkĕn

zustimmen
kendingkĕndìng
肯定
bestätigen
kenengkĕnéng­
可能
vielleicht
KenniyaKĕnníyà
肯尼亚
Kenia
KentajiKĕntăjī
肯塔基
Kentucky
keshikĕshì
可是
aber
kexikĕxī
可惜
schade
kexiaokĕxiào
可笑
skurril
keyikĕyĭ
可以
dürfen
ke

Gramm
ke

Viertel(stunde)
ke

Gast
ke

Unterricht
kebenkè­wbĕn
课本
Lehrbuch
kefangkè­wfáng­
客房
Gästezimmer
ke­fang­fu­­wukè­wfáng­fú­wù
客房服务
Zimmerservice
keguankè­wguān
客观
objektiv
Kelangdaike­Kèlăngdàikè­w
克朗代克
Klondike (Region)
KelifulanKèlìfūlán
克利夫兰
Cleveland
kelujikè­wlùjī
刻录机
(CD-)Brenner
KeluodiyaKèluó­dìyà
克罗地亚
Kroatien
keqikè­wqi
客气
höflich
kerenkè­wren
客人
Gast
KeshimierKèshímíĕr
克什米尔
Kaschmir
ketingkè­wtīng
客厅
Wohnzimmer
kewenkè­wwén
课文
Lektionstext
kongkōng

leer
kongqikōngqì
空气
Luft
Kongshou­daoKōngshŏudào
空手道
Karate
kongtiaokōngtiáo­
空调
Klimaanlage
kongzhongkōngzhōng
空中
Luft
kongkŏng

Loch
kongkŏng

fürchten
kong­bu­ xiao­shuokŏngbù­ xiăoshuō
恐怖小说
Horrorroman
kongpakŏngpà
恐怕
vielleicht
koukŏu

Mund
koudaikŏudài
口袋
Tasche
koujiaokŏujiāo
口交
Oralverkehr
kouyukŏuyŭ
口语
gesprochene Sprache
kouzhaokŏuzhào
口罩
Maske
kongkòng­

kontrollieren
kongquekòng­quē
空缺
freie Arbeitsstelle
kongrkòng­r
空儿
freie Zeit
kongzhikòng­zhì
控制
kontrollieren
ku

weinen
kunkūn

älterer Bruder
KunmingKūnmíng
昆明
Kuming
Kunming HuKūnmíng Hú
昆明湖
Kunming See
kuikúi

Chef
ku

bitter
ku

Lager
ku

Hose
Ku er­ jia diKù ĕr jiā dí
库尔加迪
Coolgardie
kunkùn

bekümmert
kunnankùnnan
困难
schwierig
kuzikùzi
裤子
Hose
kuankuān

breit
kuanrongkuānróng
宽容
tolerant
kuankuăn

Geldbetrag
kuaikuài

Stück
kuaikuài

schnell
kuaikuài

Stäbchen
kuaicankuàicān
快餐
Imbiss
kuailekuàilè
快乐
fröhlich
kuaizikuàizi
筷子
Essstäbchen
kuangkuàng­

Rahmen
kuangkuàng­

Zustand
kuangkuàng­

Bergwerk
kuang­quanshui­kuàng­quánshuĭ
矿泉水
Mineralwasser
kuang­wuzhikuàng­wùzhì
矿物质
Mineral
kuikuī

Helm
kuikuí

großblütige Pflanze
KuibeikeKuíbĕikè­w
魁北克
Quebec
kuikuì

beschämt sein
kuokuò

beinhalten
kuokuò

vergrößern
kuodakuòdà
扩大
expandieren
kuozhankakuòzhănkă
扩展卡
Erweiterungskarte
L
nach oben


la

Satzendepartikel für Ausruf
la

Müll
la

ziehen
La bu­ la duoLā bù­ lā duō
拉布拉多
Labrador
La pu lanLā pŭ lán
拉普兰
Lappland
La si pa er­ ma siLā sī pà ĕr mă sī
拉斯帕尔马斯
Las Palmas
La si wei­ jia siLā sī wéi­ jiā sī
拉斯韦加斯
Las Vegas
lajidailājīdài
垃圾袋
Müllsack
lajitonglājītŏng
垃圾桶
Mülleimer
Latuowei­yaLātuōwéi­yà
拉脱维亚
Lettland
lailái

kommen
lailái

Amarant
lai bujilái bu­jí
来不及
es ist zu spät
lai dejilái dejí
来得及
rechtzeitig sein
LaibixiLáibĭxī
莱比锡
Leipzig
laidaoláidào
来到
ankommen
LaisuotuoLáisuŏtuō
莱索托
Lesotho
Laiyin HeLáiyīn Hé
莱茵河
Rhein
lanlán

Korb
lanlán

blau
lanlán

Orchidee
langláng

Korridor
langláng

Wolf
lanhualánhuā
兰花
Orchidee
lanqiulánqiú­
篮球
Basketball
lanyalányá
蓝牙
Bluetooth
lanyaerjilányáĕrjī
蓝牙耳机
Bluetooth-Headset
laoláo

arbeiten
laoláo

Gefängnis
laodongláodòng­
劳动
arbeiten
laoguláogù
牢固
solide
laojialáojià
劳驾
Verzeihung!
la

Holzblasinstrument
labalăbā
喇叭
Trompete
lanlăn

faul
lanlăn

Trosse
lanlăn

betrachten
landuolănduò
懒惰
faul
langlăng

hell
langdulăngdú
朗读
laut lesen
laolăo

Oma
laolăo

alt
Lao SheLăo Shĕ
老舍
Lao She
laobanlăobăn
老板
Chef
laohulăohŭ
老虎
Tiger
laohuqianlăohŭqián
老虎钳
Schraubstock
lao­jifu­­li zhizaiqianlilăojìfú­lì zhìzàiqiānlĭ
老骥伏枥志在千里
auch ein altes Ross, das im Stall steht, möchte tausend Li sprinten
laolaolăolao­
姥姥
Großmutter (mütterlicherseits)
laorenlăorén
老人
Senior
laoshilăoshī
老师
Lehrer
laoshulăoshŭ
老鼠
Ratte
LaowoLăowō
老挝
Laos
laoyelăoye
老爷
Großvater
la

Trockenfleisch
la

Wachs
la

scharf
lailài

vertrauen
langlàng

Welle
langfeilàngfèi
浪费
verschwenden
langmanlàngmàn
浪漫
romantisch
laolào

Käse
lazhulàzhú
蜡烛
Kerze
lele

Perfektpartikel
leiléi

Donner
leilĕi

Knospe
lenglĕng

kalt
lengguilĕngguì
冷柜
Kühlschrank
lengjinglĕngjìng
冷静
ruhig
lengmolĕngmò
冷漠
teilnahmslos
le

zügeln
le

Glück
leguanlèguān
乐观
optimistisch
leilèi

Träne
leilèi

müde
leilèi

Typ
leixinglèixíng­
类型
Typ
lequlèqù
乐趣
Spaß
li

Präfix für 'ein Hundertstel' der SI-Einheiten
li

Fuchs
li

Glas
li

Familienname
li

von ... entfernt
li

viel
LibanenLíbānèn
黎巴嫩
Libanon
lidian­jiezhanglídiàn­jiézhàng
离店结帐
verlassen
lihunlíhūn
离婚
Scheidung
likailíkāi
离开
verlassen
liminglímíng
黎明
Tagesanbruch
linlín

Wald
linlín

besprenkeln
linlín

ankommen
linlín

Nachbar
linlín

Maßstab
linglíng

Klingel
linglíng

Mausoleum
linglíng

null
linglíng

clever
linglíng

Alter
lingqianlíngqián
零钱
Wechselgeld
lingshilíngshí
零食
Snack
linjulínjū
邻居
Nachbar
linmolínmó
临摹
nachahmen
linyulínyù
淋浴
Dusche
LisibenLísībĕn
里斯本
Lissabon
Li

Familienname
li

Grund
li

Geschenk
li

innen
Li PingLĭ Píng
李平
Li Ping
Li Zi ChengLĭ Zì Chéng
李自成
Li Zicheng
libianlĭbiān
里边
innen
lifalĭfà
理发
Haare schneiden
lifulĭfú­
礼服
Festkleidung
lijielĭjiĕ
理解
verstehen
lilunlĭlùn
理论
Theorie
limaolĭmào
礼貌
Höflichkeit
limianlĭmiàn­
里面
innen
linglĭng

Grat
linglĭng

führen
lingdaolĭngdăo
领导
Leiter
lingdailĭngdài
领带
Krawatte
litanglĭtáng­
礼堂
Aula
liwulĭwù
礼物
Geschenk
lixianglĭxiăng
理想
Ideal
Li­yuer­eneiluLĭyuērènèilú
里约热内卢
Rio de Janeiro
li

Beispiel
li

profitieren
li

Kraft
li

ermutigen
li

strikt
li

durchmachen
li

Stall
li

stehen
li

Jasmin
li

schön
Li LiLì Lì
丽丽
Li Li
Li wu puLì wù pŭ
利物浦
Liverpool
Li ziLì zī
利兹
Leeds
LibiliyaLìbĭlĭyà
利比里亚
Liberia
LibiyaLìbĭyà
利比亚
Libyen
lihailìhai
厉害
streng
lijilìjí
立即
sofort
likelìkè­w
立刻
sofort
lilianglìliàng
力量
Kraft
linglìng

Ursache
linglìng

zusätzlich
lingwailìngwài
另外
außerdem
lingwailìngwài
额外
ansonsten
liqilìqi
力气
Kraft
lirulìrú
例如
beispielsweise
lishilìshĭ
历史
Geschichte
lishishulìshĭshū
历史书
Geschichtsbuch
LitaowanLìtáowăn
立陶宛
Litauen
lixilìxī
利息
Zins
liyilìyì
利益
Vorteil
liyonglìyòng­
利用
benutzen
lianlián

Vorhang
lianlián

preiswert
lianlián

Mitleid
lianlián

(sich) verbünden
lianlián

Lotus
lianlián

verbinden
lianlián

Sense
lian...yelián...yĕ
连也
sogar
lianciliáncí
连词
Konjunktion
liandaoliándāo
镰刀
Sichel
liangliáng

Balken
liangliáng

kühlen
liangliáng

Lebensmittel
liangliáng

gut
liangliáng

messen
liangkuailiángkuai
凉快
(angenehm) kühl
liangshiliángshi
粮食
Getreide
lianhuanliánhuān
联欢
(jmdn./etwas) feiern
lianmangliánmáng
连忙
sofort
lianxiliánxì
联系
in Verbindung setzen
liaoliáo

behandeln
liaoliáo

plaudern
liaoliáo

Hohlraum zwischen Knochen bzw. Gelenken
liaotianliáotiān
聊天
plaudern
lialiă

zwei
lianliăn

Gesicht
liangliăng

zwei
lianseliănsè
脸色
Aussehen
liaojieliăojiĕ
了解
verstehen
lianliàn

raffinieren
lianliàn

üben
liangliàng

hell
liangliàng

verzeihen
liangliàng

Zähleinheitswort (für Fahrzeuge)
liangliàng

Menge
liangciliàngcí
量词
Zählwort
lianxiliànxí
练习
üben
liaoliào

Material
liaoziliàozi
料子
Kleiderstoff
lieliè

Reihe
lieliè

brennend
Liezhidun­shidengLièzhīdūnshìdēng
列支敦士登
Liechtenstein
liuliū

gleiten
liuliú

Familienname
liuliú

fließen
liuliú

klar
liuliú

bleiben
liulanqiliúlănqì
浏览器
Browser
liuleiliúlèi
流泪
weinen
liuliliúlì
流利
fließend
liunianliúniàn
留念
jemanden/etwas gedenken
liuxingliúxīng
流星
Meteor
liuxingliúxíng­
流行
populär
liuxueliúxué
留学
im Ausland studieren
liuxuesheng­­liúxuéshēng
留学生
ausländischer Student
liuyanliúyán
留言
eine Nachricht hinterlassen
liuyanbuliúyánbù­
留言簿
Gästebuch
liuyuliúyù
流域
Wasserscheide
liuliù

sechs
liuyueliùyuè
六月
Juni
longlóng

Käfig
longlóng

intensiv
longlóng

Drache
longdonglóngdōng
隆冬
Winter
Longmu DaoLóngmù Dăo
龙目岛
Lombok
longtoulóngtóu
龙头
Wasserhahn
longxialóngxiā
龙虾
Languste
loulóu

Gebäude
loushanglóushàng
楼上
Obergeschoss
loutilóutī
楼梯
Treppe
loulòu

durchsickern
lu

Herd
lu

Lu
lu

Schilf
lu

Schädel


Esel
Lu'angLú'áng
卢昂
Rouen
luhuilúhuì
芦荟
Aloe
lunlún

Methode
lunlún

Familienname
lunlún

Rad
LundunLúndūn
伦敦
London
Lundun­ de liLúndūn dé lí
伦敦德里
Londonderry
lunlixuelúnlĭxué
伦理学
Ethik
luntailúntāi
轮胎
Reifen
lunyilúnyĭ
轮椅
Rollstuhl
LusenbaoLúsēnbăo
卢森堡
Luxemburg
Luwaer HeLúwăĕr Hé
卢瓦尔河
Loire
LuwangdaLúwàng­dá
卢旺达
Ruanda
lu

rüde


reisen


Rückgrat


Stärke
Lu XunLŭ Xùn
鲁迅
Lu Xun
lüguanlǚguăn
旅馆
Gasthaus
lüxing­lǚxíng­
旅行
reisen
lüyoulǚyóu
旅游
Tourismus
lu

Straße
lu

aufzeichnen
lu

Festland
lu

Tau
lu
鹿
Hirsch


Gesetz


Sorgen


filtern


Rate

绿
grün
lüchalǜchá
绿茶
grüner Tee
lüdenglǜdēng
绿灯
grünes Licht
ludilùdì
陆地
Festland
lüjinglǜjìng
滤镜
Filter
lukoulùkŏu
路口
(Straßen-)Kreuzung
lunlùn

Theorie
lüqing­qilǜqíng­qì
滤清器
Filter
lüshilǜshī
律师
Rechtsanwalt
lushuilùshuĭ
露水
Tau
luxiangjilùxiàng­jī
录像机
Videorekorder
luyinlùyīn
录音
Tonaufnahme
luyinbilùyīnbĭ
录音笔
Stift mit Mikrofon und Aufnahmefunktion
luyinjilùyīnjī
录音机
Aufnahmegerät
Luyisi'annaLùyìsī'ānnà
路易斯安那
Louisiana
luyouqilùyóuqì
路由器
Router
luanluàn

verworren
lüelüè

kurz
luoluó­

vereinbaren
luoluó­

Wirbel
luoluó­

patrouillieren
luoluó­

Maultier
Luodexi yaLuódéxī yà
罗得西亚
Rhodesien
luojixueluó­jixué
逻辑学
Logik
LuomaLuómă
罗马
Rom
LuomaniyaLuómăníyà
罗马尼亚
Rumänien
LuoqiesiteLuóqiēsītè
罗切斯特
Rochester
luosidaoluó­sīdāo
螺丝刀
Schraubenzieher
luosidingluó­sīdīng
螺丝钉
Schraube
luo­xuanzaoluó­xuánzăo
螺旋藻
Spirulina
luoluò­

Luo
luoluò­

Luofluss
luoluò­

Geflecht
luoluò­

fallen
luoluò­

Kamel
luohouluò­hòu
落后
zurückfallen
Luoji shanmaiLuòjī shānmài
洛基山脉
Rocky Mountains
LuolinLuòlín
洛林
Lothringen
LuosangLuòsāng
洛桑
Lausanne
LuoshanjiLuòshānjī
洛杉矶
Los Angeles
Luotuo Xiang­ ziLuòtuo Xiáng zi
骆驼祥子
Luotuo Xiangzi
M
nach oben


mama

Fragepartikel
mama

Satzendepartikel
ma

Mutter
mamamāma
妈妈
Mutter
maomāo

Katze
ma

Taubheit (gefühllos)
mafanmáfan
麻烦
umständlich
mamumámù
麻木
gefühllos
manmán

unzivilisiert
manmán

gedampfter Hefekloß
mangmáng

beschäftigt
maomáo

Haar
maomáo

Strohdach
Mao zhuxiMáo zhŭxí
毛主席
der Vorsitzende Mao
maobimáobĭ
毛笔
Pinsel
maojinmáojīn
毛巾
Handtuch
Maoliqiu­siMáolĭqiú­sī
毛里求斯
Mauritius
MaolitaniyaMáolĭtăníyà
毛里塔尼亚
Mauretanien
MaotaijiuMáotáijiŭ
茅台酒
Maotai
maotanmáotăn
毛毯
Decke
maoyimáoyī
毛衣
Pullover
ma

Achat
ma

Ziffer
ma

Ameise
ma

Pferd
Madajia­sijiaMădájiāsījiā
马达加斯加
Madagaskar
MadeliMădélí
马德里
Madrid
Maen DaoMăēn Dăo
马恩岛
Isle of Man
Ma'er­daifu­­Mă'ĕrdaìfū
马尔代夫
Malediven
MaermoMăĕrmò
马尔默
Malmö
MaertaMăĕrtā
马耳他
Malta
MagedebaoMăgédébăo
马格德堡
Magdeburg
mahumăhu
马虎
unachtsam
maimăi

kaufen
maidanmăidān
买单
bezahlen
Majiaolei HuMăjiāoléi Hú
马焦雷湖
Lago Maggiore
MalaweiMălāwéi­
马拉维
Malawi
MalaixiyaMăláixīyà
马来西亚
Malaysia
MalilanMălílán
马里兰
Maryland
MaliMălĭ
马里
Mali
malumălù
马路
Straße
manmăn

voll
manaomănăo
玛瑙
Achat
ManaosiMănăosī
马瑙斯
Manaus
ManilaMănílā
马尼拉
Manila
manyimănyì
满意
zufrieden
MaqidunMăqídùn
马其顿
Mazedonien
MasaiMăsāi
马塞
Marseille
MasazhusaiMăsàzhūsài
马萨诸塞
Massachusetts
mashangmăshàng
马上
sofort
Mashaoer­ QundaoMăshàoĕr Qúndăo
马绍尔群岛
Marshall-Inseln
MatefengMătèfēng
马特峰
Matterhorn
MatinikeMătíníkè­w
马提尼克
Martinique
matoumătóu
码头
Kai
maimài

Puls
maimài

verkaufen
maimài

schreiten
maimài

Weizen
Mai jia Mài jiā
麦加
Mekka
MaiamiMàiāmì
迈阿密
Miami
maikefengmàikè­wfēng
麦克风
Mikrofon
Maizhelun HaixiaMàizhélún Hăixiá
麦哲伦海峡
Magellanstraße
manmàn

langsam
manmàn

anmutig
manmàn

überfließen
Man hai muMàn hăi mŭ
曼海姆
Mannheim
ManchesiteMànchèsītè
曼彻斯特
Manchester
ManguMàngŭ
曼谷
Bangkok
ManhadunMànhādùn
曼哈顿
Manhattan
manhuamànhuà
漫画
Karikatur
maomào

absondern
maomào

Mütze
maomào

äußeres Erscheinungsbild
maomào

Handel treiben
maohaomàohào
冒号
Doppelpunkt
maoyimàoyì
贸易
Handel
maozimàozi
帽子
Hut
meme

Fragepartikel
meiméi

Medium
meiméi

Pflaume
meiméi

nicht
meiméi

Flussufer
meiméi

Kohle
meiméi

Rose
meiméi

Augenbraue
meiméi

Beere
mei guanximéi guānxi
没关系
kein Problem
mei yisiméi yìsi
没意思
langweilig
Meigong­ HeMéigōng Hé
湄公河
Mekong
meiguiméigui
玫瑰
Rose
meihuaméihuā
梅花
Pflaumenblüte
meimaoméimao
眉毛
Augenbraue
meiqiméiqì
煤气
Gas
meitiméitĭ
媒体
Medien
meitiying­xiao­méitĭyíng­xiāo
媒体营销
Medien
meiyouméiyŏu
没有
nicht haben
menmén

Pluralsuffix (für Personalpronomen)
menmén

Tür
mengméng­

Zitrone
mengméng­

Bündnis
mengméng­

zudecken
MengbasaMéngbāsà
蒙巴萨
Mombasa
Meng­bili'aiMéngbĭlì'āi
蒙彼利埃
Montpellier (Frankreich)
MengdanaMéngdàná
蒙大拿
Montana
Meng­dewei­diyaMéngdéwéi­dìyà
蒙得维的亚
Montevideo
Meng­teli'er­Méngtèlì'ĕr
蒙特利尔
Montreal
menkouménkŏu
门口
Eingang
menlingménlíng
门铃
Türklingel
meimĕi

jeder
meimĕi

Schönheit
Mei yin ciMĕi yīn cí
美因茨
Mainz
MeiguoMĕiguó
美国
USA
meilimĕilì
美丽
schön
meirongmĕiróng
美容
Schönheit (im kosmetischen Sinne)
meishimĕishí
美食
Delikatesse
MengguMĕnggŭ
蒙古
Mongolei
Meng­te­sailateMĕngtè­sàilātè
蒙特塞拉特
Montserrat
meimèi

jüngere Schwester
meimèi

verbergen
meimeimèimei
妹妹
jüngere Schwester
mengmèng

Traum
mengmèng

Meng
MengfeisiMèng­fēisī
孟菲斯
Memphis
Meng­jialaguoMèng­jiālāguó
孟加拉国
Bangladesch
MengmaiMèng­măi
孟买
Bombay
mi

verwirrt sein
minmín

Volk
mingmíng

dunkel
mingmíng

Name
mingmíng

hell
Ming gu wuMíng gŭ wū
名古屋
Nagoya
mingbaimíngbái
明白
verstehen
mingcimíngcí
名词
Nomen
mingemíngē
民歌
Volkslied
Mingni'abolisiMíngní'ābōlìsī
明尼阿波利斯
Minneapolis
MingnisudaMíngnísūdá
明尼苏达
Minnesota
mingnianmíngnián­
明年
nächstes Jahr
mingquemíngquè
明确
definitiv
MingsikeMíngsīkè­w
明斯克
Minsk
mingtianmíngtiān
明天
morgen
mingwang­­xing­míngwáng­xīng
冥王星
Pluto (Planet)
mingxinpianmíngxìnpiàn
明信片
Postkarte
mingzimíngzi
名字
Name
minhangmínháng
民航
Zivilluftfahrt
miniyinxiang­­­mínĭyīnxiāng
迷你音响
Sound-System (Lautsprecher + Abspielgerät)
minyuemínyuè
民乐
Volksmusik
minzhumínzhŭ
民主
Demokratie
minzumínzú
民族
Nation
mixinmíxìn
迷信
Aberglaube
mi

(geschälter, ungekochter) Reis
mifanmĭfàn
米饭
Reis
mijiumĭjiŭ
米酒
Reiswein
minmĭn

flink
minganmĭngăn
敏感
empfindlich
mi

eng
mi

geheim
mi

Honig
Mi er­ wo jiMì ĕr wò jī
密尔沃基
Milwaukee
Mi zhi anMì zhí ān
密执安
Michigan
mifengmìfēng
蜜蜂
Biene
Mike­luo­nixiyaMìkè­wluó­níxīyà
密克罗尼西亚
Mikronesien
mimamìmă
密码
Kennwort
mingmìng

Leben
minglingmìnglìng
命令
Befehl
mishumìshū
秘书
Sekretärin
MisuliMìsūlí
密苏里
Missouri
MixixibiMìxīxībí
密西西比
Mississippi (Bundesstaat)
mianmián

Baumwolle
mianmián

Schlaf
mianmián

Seidenwatte
Mian lan lao­Mián lán lăo
棉兰老
Mindanao
mianaomiánăo
棉袄
baumwollgefütterte Jacke
mianbeimiánbèi
棉被
Bettdecke
mianhuamiánhua
棉花
Baumwolle
mianyangmiányáng
绵羊
Schaf
miaomiáo

übermalen
mianmiăn

entfernen
mianmiăn

entfernt
MiandianMiăndiàn­
缅甸
Myanmar
mianfeimiănfèi
免费
kostenlos
miantimiăntí
免提
Freisprechfunktion
mianyimiănyì
免疫
immun
miaomiăo

Sekunde
mianmiàn­

Gesicht
mianbaomiàn­bāo
面包
Brot
mianmomiàn­mó
面膜
Gesichtsmaske
mianqianmiàn­qián
面前
vor
mianrmiàn­r
面儿
Deckel
miantiaomiàn­tiáo­
面条
Nudeln
miantiaormiàn­tiáo­r
面条儿
Nudel
miaomiào

Tempel
mo

tasten
mo

reiben
mo

nachahmen
mo

Standard
mo

Membran
mo

magisch
Mo er­ da wei­ yaMó ĕr dá wéi­ yà
摩尔达维亚
Moldau
MoerduowaMóĕrduōwă
摩尔多瓦
Moldawien
mohumóhu
模糊
unklar
MojiadishaMójiādíshā
摩加迪沙
Mogadischu
Molujia QundaoMólùjiā Qúndăo
摩鹿加群岛
Molukken
MoluogeMóluò­gē
摩洛哥
Marokko
MonageMónàgē
摩纳哥
Monaco
motuochemótuōchē
摩托车
Motorrad
moxingmóxíng­
模型
Modell
moumŏu

gewisse
mo

schwarz
mo

Ende
mo

Schaum
mo

Wüste
mo

Jasmin
mo

kein
mo

leise
Mo er benMò ĕr bĕn
墨尔本
Melbourne
Mo 'er­ boleMò 'ĕr bólè
莫尔伯勒
Marlborough
mofenmòfĕn
墨粉
Toner
mohemòhé
墨盒
Tintenpatrone
mojingmòjìng
墨镜
Sonnenbrille
MolihuaMòlìhuā
茉莉花
Jasminblume
Mosangbike­Mòsāngbĭkè­w
莫桑比克
Mosambik
MosikeMòsīkè­w
莫斯克
Moskau
MoxigeMòxīgē
墨西哥
Mexiko
mozhimòzhī
墨汁
Tinte
muyangmúyàng
模样
Aussehen
mu

Gouverneurin
mu

Mutter
muqinmŭqīn
母亲
Mutter
muzhumŭzhū
母猪
Sau
mu

Vorhang
mu

bewundern
mu

Holz
mu

Bad
mu

weiden
mu

Auge
Mu ni heiMù ní hēi
慕尼黑
München
mudingmùdīng
木钉
Holzbolzen
mudimùdì
目的
Ziel
muqianmùqián
目前
jetzt
mushimùshī
牧师
Priester
muxingmùxīng
木星
Jupiter (Planet)
muyulumùyùlù
沐浴露
Duschgel
N
nach oben


na

nehmen
na...lai shuoná...lái shuō
拿来说
wie zum Beispiel...
nannán

Süden
nannán

männlich
nannán

schwierig
Nan xiNán xī
南锡
Nancy
nanbiannánbiān
南边
(im) Süden
nandaonándào
难道
kann es sein, dass
NanfeiNánfēi
南非
Südafrika
nanguainánguài
难怪
kein Wunder, dass
nanguonánguò
难过
traurig
NanjingNánjīng
南京
Nanking
NanjizhouNánjízhōu
南极洲
Antarktika
NanmeizhouNánmĕizhōu
南美洲
Südamerika
nanpengyounánpéngyŏu
男朋友
(fester) Freund
nanrennánrén
男人
Mann
nanshounánshòu
难受
unbehaglich
NansilafuNánsīlāfū
南斯拉夫
Jugoslawien
NanteNántè
南特
Nantes
NanyaNányà
南亚
Südasien
nanyuan­beizhenányuán­bĕizhé
南辕北辙
gegen die eigenen Interessen handeln
nanzinánzĭ
男子
Mann
NasaleNásālè
拿撒勒
Nazareth
na

welches
nainăi

Milch
naichanăichá
奶茶
Milchtee
naifennăifĕn
奶粉
Milchpulver
nailaonăilào
奶酪
Käse
nainainăinai
奶奶
Großmutter (väterlicherseits)
naipingnăipíng
奶瓶
Nuckelflasche
naiyounăiyóu
奶油
Sahne
nalinăli
哪里
wo
naonăo

verärgert
naonăo

Achat
naonăo

Gehirn
naodainăodài
脑袋
Kopf
NaoluNăolŭ
瑙鲁
Nauru
narnăr
哪儿
wo
na

akzeptieren
na

das (da)
nabiannàbiān
那边
dort
NabulesiNàbù­lèsī
那不勒斯
Neapel
nagenàge
哪个
jenes (dort)
nainài

ertragen
nainài

aushalten
naixinnàixīn
耐心
geduldig
naixingnàixìng
耐性
Geduld
nalinàli
那里
dort
namenàme
那么
so
NamibiyaNàmĭbĭyà
纳米比亚
Namibia
naonào­

Vordergliedmaße
naonào­

laut
narnàr
那儿
dort
naxienàxiē
那些
jene (Plural)
nayangnàyàng
那样
auf jene Weise
nene

und
nengnéng­

können
nenggounéng­gòu
能够
können
nenglinéng­lì
能力
Fähigkeit
neinèi

drinnen
neibunèibù­
内部
innerhalb
Neibu­lasijiaNèibù­lāsījiā
内布拉斯加
Nebraska
neicunnèicún
内存
Arbeitsspeicher
NeihuadaNèihuádá
内华达
Nevada
neikenèikē
内科
Innere Medizin
neikunèikù
内裤
Unterhose
NeiluobiNèiluó­bì
内罗毕
Nairobi
neirongnèiróng
内容
Inhalt
neiyinèiyī
内衣
Unterwäsche
nennèn

Ausschreibung
ni

buddhistische Nonne
NiboerNíbóĕr
尼泊尔
Nepal
nigunígū
尼姑
Nonne
Nijiala HeNíjiālā Hé
尼加拉河
Niagara River
Nijiala Pubu­Níjiālā Pùbù­
尼加拉瀑布
Niagarafälle
NijialaguaNíjiālāguā
尼加拉瓜
Nicaragua
NiluoheNíluó­hé
尼罗河
Nil
ninnín

Sie (Anrede)
nin gui xing­nín guì xìng
您贵姓
Wie heißen Sie?
nin haonín hăo
您好
guten Tag
ningníng

Zitrone
ningníng

ruhig
ningmeng­shui­níngméng­shuĭ
柠檬水
Limonade
NirierNírìĕr
尼日尔
Niger
NiriliyaNírìlìyà
尼日利亚
Nigeria
NisiNísī
尼斯
Nizza
ni

du
ni duo da lenĭ duō dà le
你多大了
Wie alt bist du?
ni haonĭ hăo
你好
hallo
Ni ji sui leNĭ jí sùi le
你几岁了
Wie alt bist du?
nihaomanĭhăoma
你好吗
Wie geht es dir
nimenhaonĭmenhăo
你们好
hallo
nimennĭmen
你们
ihr
niannián­

Jahr
niangnián­g

Mutter
nianhuarnián­huàr
年画儿
Neujahrsbild
nianjinián­jí
年级
Jahrgang
nianjinián­jì
年纪
Alter
nianlingnián­líng
年龄
Alter
nianqingnián­qīng
年轻
jung
nianyefannián­yèfàn
年夜饭
Neujahrsessen
niaoniăo

Vogel
nianniàn

(laut) lesen
niaoniào
尿
Urin
nieniè

Alunit
niuniú

Rind
niumaniúmă
牛马
Ochsen und Pferde
niunainiúnăi
牛奶
(Kuh-) Milch
niupainiúpái
牛排
Steak
niuniŭ

(Ver-)Bindung
NiufenlanNiŭfēnlán
纽芬兰
Neufundland
Niuyue Niŭyuē
纽约
New York
nongnóng

dickflüssig
nongnóng

Landwirtschaft
nongchangnóngchăng
农场
Bauernhof
nongcunnóngcūn
农村
das Land
nongminnóngmín
农民
Bauer
nongyenóngyè
农业
Landwirtschaft
nongnòng

Gasse
nu

anstrengen


weiblich
nü'er­nǚ'ér
女儿
Tochter
nügaoyinnǚgāoyīn
女高音
Sopran
nulinŭlì
努力
eifrig
nüpengyounǚpéngyŏu
女朋友
(feste) Freundin
nürennǚrén
女人
Frau
nüshinǚshì
女士
Dame
nu

Zorn
nuannuăn

warm
nuanhuonuănhuo
暖和
warm
nuan­shui­pingnuănshuĭpíng
暖水瓶
Thermoskanne
nuonuó

anmutig
nuonuó

verschieben
NuoweiNuówēi
挪威
Norwegen
nuonuò

Versprechen
Nuo ding hanNuò dīng hàn
诺丁汉
Nottingham
NuofukeNuòfú­kè­w
诺福克
Norfolk
NuomandiNuòmàndĭ
诺曼底
Normandie
O
nach oben


ouōu

Europa
Ou ya daluŌu yà dàlù
欧亚大陆
Eurasien
OuyuanŌuyuán­
欧元
Euro
OuzhouŌuzhōu
欧洲
Europa
ouŏu

ungerade
ouerŏuĕr
偶尔
gelegentlich
P
nach oben


paipāi

fotografieren
panpān

klettern
pandengpāndēng
攀登
klettern
pangpāng

Geräusch
pa

kriechen
pa

Laute (Musikinstrument)
paipái

Reihe
paipái

Schild
paiduipáiduì
排队
sich anstellen
paigupáigŭ
排骨
Rippenstück
pailiepáiliè
排列
ordnen
paiqishanpáiqìshàn
排气扇
Abluftventilator
paiqiupáiqiú­
排球
Volleyball
paizipáizi
牌子
Schild
panpán

Teller
pangpáng

unbeständig
pangpáng

Seite
pangpáng

Krabbe
pangpáng

enorm
Pang peiPáng péi
庞培
Pompeji
pangbianpángbiān
旁边
an der Seite
panghuangpánghuáng
彷徨
unschlüssig auf und ab gehen
pangxiepángxiè
螃蟹
Krabbe
panzipánzi
盘子
Teller
paopáo

Robe
pashanpáshān
爬山
Berg steigen
paopăo

laufen
paobupăobù­
跑步
laufen
paobujipăobù­jī
跑步机
Tretmühle
pa

Taschentuch
pa

fürchten
Pa er maPà ĕr mă
帕尔马
Palma (de Mallorca)
Pa mi er­ gaoyuan­Pà mí ĕr gāoyuán­
帕米尔高原
Pamir
paipài

senden
PalankaPàlánkă
帕兰卡
Palanka
PalaoPàláo
帕劳
Palau
panpàn

urteilen
panpàn

erhoffen
panduanpànduàn
判断
beurteilen
pangpàng

dick
paopào

Blase
paobapàobā
泡吧
viel Zeit in Kneipen (Bars/Clubs/Diskotheken/etc.) verbringen
peipéi

ausbilden
peipéi

jemanden Begleiten
peiyangpéiyăng
培养
erziehen
penpén

Becken
pengpéng

Freund
pengpéng

Hütte
pengpéng

Markise
pengpéng

ausgedehnt
pengyoupéngyou
朋友
Freund
peipèi

tragen
peipèi

zusammenfügen
peijianpèijiàn
配件
Zubehörteil
pengpèng

berühren
pi

kritisieren
pinpīn

buchstabieren
pingpīng

Geräusch
pingpangqiu­pīngpāngqiú­
乒乓球
Tischtennis
pinxiepīnxiĕ
拼写
buchstabieren
pinyinpīnyīn
拼音
Lautumschrift
pipingpīpíng
批评
kritisieren
pi

Bierchen
pi

Laute
pi

müde
pi

Leder
pi

Milz
pifupífū
皮肤
Haut
pigepígé
皮革
Leder
pijiupíjiŭ
啤酒
Bier
pilaopíláo
疲劳
müde
pinpín

häufig
pindaopíndào
频道
Kanal
pingpíng

Schild
pingpíng

Level
pingpíng

abhängig sein von
pingpíng

Flasche
pingpíng

Apfel
pingpíng

diskutieren
ping'anpíng'ān
平安
Sicherheit
PinganliPíngānlĭ
平安里
Pinganli
pingbandian­nao­píngbăndiàn­năo
平板电脑
Tablet
pingfang­mipíngfāngmĭ
平方米
Quadratmeter
pingguopíngguŏ
苹果
Apfel
pingjingpíngjìng
平静
ruhig
pingjunpíngjūn
平均
durchschnittlich
pingmupíngmù
屏幕
Bildschirm
pingshipíngshí
平时
normalerweise
pingwudingpíngwūdĭng
平屋顶
Flachdach
pingxinpíngxìn
平信
Normalbrief
pingyuanpíngyuán­
平原
eben
pingzhengpíngzhèng
凭证
Gutschein
pingzipíngzi
瓶子
Flasche
pinlüpínlǜ
频率
Frequenz
pipapípá
琵琶
Laute
piqipíqi
脾气
Temperament
pinpĭn

Ware
pinchangpĭncháng
品尝
probieren
pinzhongpĭnzhŏng
品种
Rasse
pi

Furz
pigupìgu
屁股
Hintern
pinpìn

anheuern
piyanpìyăn
屁眼
Arschloch
pianpiān

geneigt
pianpiān

Foto
pianpiān

Kapitel
pianyipiányi
便宜
billig
pianpiàn

Scheibe
pianpiàn

lügen
piankepiànkè­w
片刻
Moment
piaopiào­

hübsch
piaopiào­

(Eintritts-) Karte
piaoliangpiào­liang
漂亮
hübsch
po

Neigung
po

See
po

plantschen
po

Mutter des Ehemannes
PoluozhouPóluó­zhōu
婆罗洲
Borneo
po

Bernstein
po

kaputt
po

Seele
pohuaipòhuài
破坏
zerstören
pozhehaopòzhéhào
破折号
Gedankenstrich
pu

Diener
pu

Traube
pu

Rohrkolben (Pflanze)
PulongdiPúlóngdì
蒲隆地
Burundi
putaojiupútáojiŭ
葡萄酒
Wein
PutaoyaPútáoyá
葡萄牙
Portugal
putaozipútáozĭ
葡萄籽
Traubenkern
putaopútao
葡萄
(Wein-)Traube
pu

generell
pu
柬埔寨
Hafen
pu

einfach
pu

Flussufer
Pu li mao siPŭ lì máo sī
普利茅斯
Plymouth
Pu lu shiPŭ lŭ shì
普鲁士
Preußen
Pu wa jiePŭ wă jié
普瓦捷
Poitiers
pubianpŭbiàn
普遍
universell
pukuaichepŭkuàichē
普快车
Expresszug
putongpŭtōng
普通
gebräuchlich
putonghuapŭtōnghuà
普通话
Hochchinesisch
pu

Wasserfall
pubupùbù­
瀑布
Wasserfall
Q
nach oben


qi

sieben
qi

Ehefrau
qi

Verwandte
qi

Zeitraum
qinqīn

verwandt
qin'aiqīn'ài
亲爱
lieb
qin'ai de... qīn'ài de...
亲爱的
liebste( r)
qingqīng

klar
qingqīng

leicht
qingqīng

grün
qingchuqīngchu
清楚
klar
qingjieqīngjié
清洁
sauber
qingnianqīngnián­
青年
Jugend
qing­nian­ lüsheqīngnián­ lǚshè
青年旅馆
Jugendherberge
qingsongqīngsōng
轻松
entspannend
qingxiqīngxī
清晰
klar
qinqiqīnqi
亲戚
Verwandte
qinqieqīnqiè
亲切
herzlich
qinziqīnzì
亲自
persönlich
qiyueqīyuè
七月
Juli
qiziqīzi
妻子
Ehefrau
qi

das
qi

ungewöhnlich
qi

bergig
qi

Fahne
qi

Name eines Flusses in Henan Provinz
qi

reiten
qi

zusammen
Qi BaishiQí Báishí
齐白石
Qi Baishi
qi zixing­cheqí zìxíng­chē
骑自行车
Fahrrad fahren
qiciqícì
其次
als nächstes
qiguaiqíguài
奇怪
seltsam
qimaqímă
骑马
reiten
qinqín

häufig
qinqín

Zither
qingqíng­

Gefühl
qingqíng­

heiß
qingjingqíng­jĭng
情景
Szene
qingkuangqíng­kuàng­
情况
Situation
qinglangqíng­lăng
晴朗
klar
qingxingqíng­xíng­
情形
Situation
qingxuqíng­xù
情绪
Stimmung
Qintai­ BandaoQíntài­ Bàndăo
琴泰半岛
Kintyre
qipaoqípáo
旗袍
Qipao
qishiqíshí
其实
eigentlich
qitaqítā
其他
andere
qitaqítā
其它
andere
QiwawaQíwăwă
奇瓦瓦
Chihuahua
qizhiqízhì
旗帜
Flagge
qizhongqízhōng
其中
darunter
qiziqízi
旗子
Fahne
qi

betteln
qi

auf etwas hoffen
qi

starten
qi

sich erheben
qi chuangqĭ chuáng­
起床
(vom Bett) aufstehen
qifeiqĭfēi
起飞
abfliegen
qijushiqĭjūshì
起居室
Wohnzimmer
qilaiqĭlái
起来
aufstehen
Qilimazhaluo­shanQĭlìmăzhāluó­shān
乞力马扎罗山
Kilimanjaro
qimengqĭméng­
启蒙
erleuchten
qingqĭng

bitte
qing­ suanzhang baqĭng suànzhàng ba
请算账吧
Rechnung, bitte!
qingjiaqĭngjià
请假
sich beurlauben lassen
qingkeqĭngkè­w
请客
einladen
qingwenqĭngwèn
请问
darf ich fragen
qi

Gerät
qi

Vertrag
qi

verzichten
qi

Luft
qi

Dampf
qi

schluchzen
qi renqì rén
气人
jemanden ärgern
qicheqìchē
汽车
Fahrzeug
qigongqìgōng
气功
Qigong
qihouqìhòu
气候
Klima
qishuiqìshuĭ
汽水
Brause(-getränk)
qiwenqìwēn
气温
(Luft-)Temperatur
qianqiān

tausend
qianqiān

unterschreiben
qianqiān

Blei
qianbiqiānbĭ
铅笔
Bleistift
qianjindingqiānjīndĭng
千斤顶
Wagenheber
qianwanqiānwàn
千万
unbedingt
qianzhengqiānzhèng
签证
Visum
qiaoqiāo

ruhig
qiaoqiāo

klopfen
qiaoqiāo

Schippe
qiaoqiaoqiāoqiāo
悄悄
lautlos
qianqián

vorne
qianqián

Zange
qianqián

Geld
qianbaoqiánbāo
钱包
Brieftasche
qianbeiqiánbèi
前辈
Vorfahr
qianbianqiánbiān
前边
vorne
qiangqiáng

stark
qiangqiáng

Wand
qiangbiqiángbì
墙壁
Mauer
qianjinqiánjìn
前进
fortschreiten
qianmianqiánmiàn­
前面
vorne
qiantaiqiántái
前台
Rezeption
qiantianqiántiān
前天
vorgestern
qiaoqiáo
Ë